velikost textu

Sledování nežádoucích jevů v průběhu standardní a intenzifikované fyzioterapie u kriticky nemocných

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sledování nežádoucích jevů v průběhu standardní a intenzifikované fyzioterapie u kriticky nemocných
Název v angličtině:
Monitoring side effects during standard physiotherapy and functional electrical stimulation in the critically ill patients
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktória Škárová
Vedoucí:
Mgr. Natália Hrušková
Oponent:
prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Id práce:
213072
Fakulta:
3. lékařská fakulta (3.LF)
Pracoviště:
Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (BF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce porovnává míru výskytu nežádoucích jevů u standardní a intenzifikované fyzioterapie. V teoretické části práce jsou uvedeny základní informace o rehabilitaci v intenzivní péči a různých postupech, které jsou doporučeny. Dále také jsou zde uvedeny bezpečnostní kritéria, které je nutno při práci s pacientem dodržovat. Na těchto bezpečnostních principech a omezeních je postavená i tato práce. V této časti je také uveden termín funkční elektrická stimulace, její historie, účinky, využití a stručný popis studie, na základem které je provedena praktická část. V praktické části práce jsou využita pozorování hodnot pěti proměnných – systolický tlak, diastolický tlak, saturace, puls, a minutová ventilace – u deseti pacientů, u každé z proměnných je sledována frekvence výskytu jevů vně limitních intervalů pro obě terapie. Výsledky ukázaly, že v případě tří proměnných nebyla prokázána odlišnost v míře nepříznivých jevů u obou terapií, v případě jedné proměnné vyšla vyšší míra u standardní terapie a v případě jedné proměnné u intenzifikované terapie. Výsledky také ukázaly relativně vysoké kolísání míry nepříznivých jevů pro jednotlivé terapie a pacienty. KLÍČOVÁ SLOVA Standardní fyzioterapie, intenzifikovaná terapie, funkční elektrickou stimulací asistovaná cyklická ergometrie (FES-CE), nepříznivý jev, systolický tlak, diastolický tlak, saturace, puls, minutová ventilace, odds ratio.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis compares the rate of adverse events in standard and intensified physiotherapy. The theoretical part of thesis provides basic information about rehabilitation in intensive care of various procedures, which are recommended, and also safety criteria that must be followed when working with the patient. This work is also based on these safety principles and limitations. In this part is introduced the term functional electrical stimulation, it's history, effects, use and brief description of the study, on the basis of which the practical part is performed. In the practical part of this work there is observation of the values of five variables - systolic pressure, diastolic pressure, saturation, pulse, and minute ventilation - observed on ten patients. The results showed that in three variables there was no difference in the rate of adverse events in both therapies, in one variable a higher rate was found in standard therapy and in one variable in intensified therapy. The results also showed a relatively high variation in the rate of adverse events for individual therapies and patients. KEYWORDS Standard physiotherapy, intensified therapy, functional electrical stimulation assisted cyclic ergometry (FES-CE), adverse event, systolic pressure, diastolic pressure, saturation, pulse, minute ventilation, odds ratio.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktória Škárová 1.83 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Viktória Škárová 7.87 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktória Škárová 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktória Škárová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Natália Hrušková 594 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D. 522 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Kamila Řasová, PhD. 152 kB