velikost textu

Inženýrskogeologický průzkum hráze rybníka Šeberák a doporučení způsobu sanace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inženýrskogeologický průzkum hráze rybníka Šeberák a doporučení způsobu sanace
Název v angličtině:
Engineering geological survey of the dam of the Šeberák pond end a recommendation for remediation methods
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Petr Zimola
Vedoucí:
Mgr. Richard Malát
Oponent:
Ing. Jiří Košťál, Ph.D.
Konzultant:
Ing. Josef Rott
Id práce:
213069
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Program studia:
Geologie (N1201)
Obor studia:
Aplikovaná geologie (NAPLIKG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Průzkum, sanace, mechanika zemin
Klíčová slova v angličtině:
Survey, remediation, soil mechanics
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá hrází rybníka Šeberák. Tato vodní nádrž je zařazena do III. kategorie historických vodních děl. Kromě svého primárního účelu slouží též jako silniční násyp a po koruně hráze je vedena komunikace. Hráz v současnosti vykazuje menší poruchy, vlivem mimořádných událostí by však mohlo dojít k jejímu vážnému poškození. Cílem práce je provést inženýrskogeologický průzkum hráze, posoudit její stav a doporučit sanační opatření. Pro účely průzkumu byly provedeny jádrové vrty a sondy dynamické penetrace. Z vrtných jader byly odebrány vzorky pro laboratorní zkoušky zemin. Byly popsány geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry, sestrojen jeden podélný geologický řez hrází a čtyři příčné. Na základě vyhodnocených terénních prací a získaných podkladů od správce rybníka byly popsány inženýrskogeologické poměry tělesa hráze. Nejzávažnější obavou je intenzita průsaků vody hrází při povodňových situacích. Pro jednotlivé části hráze byly doporučeny možnosti řešení tak, aby lépe splňovala požadavky na bezpečnost a použitelnost jako vodní nádrž a jako podloží komunikace.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the dam of the Šeberák pond. This water reservoir is included in III. category of historical water works. The dam is currently showing minor defects, but could be seriously damaged by extraordinary circumstances. The aim of this thesis is to accomplish an engineering geological survey of the dam, to assess its competence and recommend remediation measures. For the purpose of the survey, core boreholes and dynamic penetration tests were performed. Soil samples were taken from the drilling cores for laboratory soil tests. Geomorphological, geological and hydrogeological conditions were described, one longitudinal geological section of the dam and four cross-sections were constructed. Based on evaluated field works and obtained data from the pond manager, the engineering geological conditions of the dam body were described. The most serious concern is the intensity of water seep throught the dam in flood situations. Solution options have been recommended for each part and problem of the dam.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Zimola 1.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Petr Zimola 5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Zimola 178 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Zimola 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Richard Malát 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Jiří Košťál, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jan Boháč, CSc. 153 kB