velikost textu

Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy
Název v angličtině:
Manifestations in the language levels of first class pupils at reglat elementary
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Markéta Jandová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D.
Id práce:
213066
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (N7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (N SPPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
komunikační schopnost, jazykové roviny, motorika, dyslalie
Klíčová slova v angličtině:
communication ability, language levels, motor skills, dyslalia
Abstrakt:
ABSTRAKT: Diplomová práce „Projevy v jazykových rovinách u žáků 1. třídy běžné základní školy“ se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá obecnými termíny z oblasti řečového a jazykového vývoje, popisuje vývoj motorických schopností, sluchového a zrakového vnímání. Dále popisuje jednotlivé jazykové roviny a nejčastější typy poruch řeči, se kterými se setkáváme u žáků na prvním stupni základních škol. Výzkumná část diplomové práce se věnuje analýze projevů v jednotlivých rovinách žáků 1. třídy běžné základní školy. Dílčím cílem výzkumného šetření je analýza hrubé, jemné a oromotoriky zkoumaných dětí, analýza jejich sluchového a zrakového vnímání a analýza úrovně všech jazykových rovin. KLÍČOVÁ SLOVA: komunikační schopnost, jazykové roviny, motorika, dyslalie
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The diploma thesis „Manifestations in the language levels of the 1st grade pupils of the regular elemntary school“ consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with general terms from the area of speech and language development, describes the development of motor skills, auditory and visual perception. Furthermore, it describes individual language levels and the most common types of speech disorders encountered in primary school pupils. The research part of the thesis is devoted to the analysis of speech manifestations on individual levels of pupils of the first grade of the regular elementary school. The partial aim of the research is to analyze the gross, fine and oromotorics of the examined children, to analyze their auditory and visual perception and to analyze the quality of all language levels. KEYWORDS: communication ability, language levels, motor skills, dyslalia
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Markéta Jandová 1.75 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Markéta Jandová 238 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Markéta Jandová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Markéta Jandová 113 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Durdilová, Ph.D. 1.15 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. 153 kB