velikost textu

Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET.
Název v angličtině:
Modification of antibody fragments and their radiolabeling by unconventional positron emitters and biological testing for PET diagnostics
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Adam Čepa
Vedoucí:
Prof.PharmDr.Ing. Milan Lázníček, CSc.
Oponenti:
doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D.
doc. Ing. František Melichar, DrSc.
Id práce:
213059
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
27. 3. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmakiologie a toxikologie Kandidát Mgr. Adam Čepa Školitel Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc. Název disertační práce Modifikace fragmentů protilátek, jejich značení nekonvenčními pozitronovými zářiči a biologické testování pro diagnostiku PET Zvláštní onkologická diagnostika vyžaduje nové typy selektivních radiofarmak, zejména těch, které jsou vhodné pro molekulární PET zobrazování a terapii potažmo teranostiku. Cílem této práce je představit nová radiofarmaka s cílenou distribucí pro diagnostiku immunoPET a terapii založenou na monoklonální protilátce IgG M75 zaměřené na humánní karboanhydrázu IX, nimotuzumab (hR-3) cílící receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR) a jeden z derivátů bombesinu (BBN) cílící GRP receptory. Tyto molekuly byly značeny radionuklidy 64Cu (t1/2 12,70 hod.), 61Cu (t1/2 3,33 hod), 68Ga (t1/2 68 min) a 177Lu (t1/2 6,71 dne). Tato potenciální radiofarmaka byla hodnocena in vitro a in vivo. Protilátka IgG M75 a její fragment scFv-Fc M75, připravený genetickou modifikací, byly konjugovány s nekomerčním chelátorem specifickým pro měď tzv. "fosfinátem" (PHS) a následně značeny radionuklidy 61,64Cu. Stabilita značeného konjugátu byla testována v lidském séru. Imunoreaktivita značeného konjugátu byla hodnocena in vitro na vhodných buněčných kulturách kolorektálního karcinomu (HT-29) a jeho zobrazovací vlastnosti byly odhadnuty z in vivo experimnetů na myším modelu s inokulovaným kolorektálním karcinomem HT-29 zobrazeným na μPET/CT. Testovaný radioimunokonjugát byl získán při specifické aktivitě 0,7 až 0,1 MBq/µg. In vitro vazné experimenty odhalily specifickou vazbu na buňky HT-29 (45 ± 2,8 % celkové přidané aktivity) a naměřená hodnota KD byla zjištěna 9,2 nM. Zobrazení jednoznačně prokázalo signifikantní distribuci značené monoklonální protilátky v nádoru 18 hodin po aplikaci. Radioimunokonjugát IgG M75-NCS-PHS-Cu-64 se zdá být vhodným kandidátem na PET diagnostiku hypoxických nádorů exprimujících lidskou karboanhydrázu IX. Dále byla konjugována protilátka nimotuzumab s komerčním chelátorem DOTA a nekonvenčním chelátorem DOTAPO, tyto konjugáty byly značeny radionuklidy 64Cu a 177Lu o specifických aktivitách 0,2 a 0,5 MBq/µg a následně hodnoceny in vitro na buněčných kulturách A431, včetně in vivo zobrazovacích experimentů na µSPECT/CT. Peptid BBN byl konjugován s chelátorem DOTA a značen radionuklidy 64Cu a 68Ga o specifických aktivitách 10 a 0,1 MBq/µg. Značené konjugáty byly hodnoceny in vitro na buněčných modelech s liníí PC-3 a in vivo zobrazovány na µPET/CT.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmacology and Toxycology Candidate Adam Cepa, MSc. Supervisor Prof. PharmDr. Ing. Milan Laznicek, CSc. Title of Doctoral Thesis Modification of antibody fragments and their radiolabeling by unconventional positron emitters and biological testing for PET diagnostics Special oncology diagnostics require new types of selective radiopharmaceuticals, especially those that are suitable for molecular PET imaging and therapy, respectively, teranostics. The aim of this work is to present a new target radiopharmaceutical for immunoPET diagnosis and therapy based on the monoclonal antibody IgG M75 directed to human carbonic anhydrase IX, nimotuzumab (hR3) target epidermal growth factor receptor (EGFR) and one of the bombesin derivatives (BBN) repeats. These molecules were labeled with radionuclides 64Cu (t1/2 12.70 hours), 61Cu (t1/2 3.33 hours), 68Ga (t1/2 68 min), 177Lu (t1/2 6.71 days). These potential radiopharmaceuticals were evaluated in vitro and in vivo. The IgG M75 antibody and its scFv-Fc M75 fragment were prepared by the genetic modification were conjugated to a specific chelator specific phosphinate (PHS) and radiolabeled by the radionuclides 61,64Cu. The stability of the labeled conjugate was tested in human serum. Immunoreactivity of the labeled conjugate was evaluated in vitro on suitable colorectal carcinoma (HT-29) cell cultures and its imaging properties were estimated from in vivo and in vitro by HT-29 carcinoma experiments imaged by μPET/CT. The immunoconjugate was obtained at a specific activity of 0.7 to 0.1 MBq/μg. In vitro binding experiments revealed specific binding to HT-29 cells (45 ± 2.8 % of total activity added) and KD values measured at 9.2 nM. Imaging unambiguously demonstrated a significant distribution of labeled monoclonal antibodies in the tumor 18 hours after administration. The radioimmunoconjugate IgG M75-NCS-PHS-Cu-64 seems to be a suitable candidate for PET diagnosis of hypoxic tumors expressing human carbohydrate IX. hR3 was further conjugated to commercial DOTA chelator and unconventional chelator DOTAPO, these conjugates were labeled with radionuclides 64Cu and 177Lu with specific activities of 0.2 and 0.5 MBq/μg and subsequently evaluated in vitro on A431 cell cultures including in vivo imaging experiments on µSPECT/CT. The BBN peptide was conjugated with the DOTA chelator and labeled with 64Cu and 68Ga radionuclides with specific activities of 10 and 0.1 MBq/μg. Labeled conjugates were evaluated in vitro on PC-3 cell line models and imaged in vivo on μPET/CT.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Čepa 2.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Čepa 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Čepa 99 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Pavel Komárek, Ph.D. 694 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. František Melichar, DrSc. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB