velikost textu

Canisterapie a její využití v rehabilitaci kombinovaně postižených dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Canisterapie a její využití v rehabilitaci kombinovaně postižených dětí
Název v angličtině:
Dog Assisted Therapy and its Use in Rehabilitation of Children with Multiple disabilities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Aneta Vodvárková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Id práce:
213033
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
canisterapie, pes, klient, kombinované postižení, rehabilitace
Klíčová slova v angličtině:
canistherapy, dog, client, multiple disabilities, rehabilitation
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na téma canisterapie a její využití při rehabilitaci klientů s kombinovaným postižením. Obsaženy jsou v ní informace ze zahraničních i českých zdrojů a přehled o canisterapii z hlediska jejího vývoje. Práce seznamuje s metodami, technikami a způsoby práce canisterapeutického týmu. Další část práce se zabývá kombinovaným postižením a zejména začleněním canisterapie do celého procesu rehabilitace klienta. Praktická část práce je založena na metodě pozorování průběhu canisterapeutické lekce ve vybraném zařízení. Popisuje konkrétní práci týmu a aktivity provozované u různých cílových skupin handicapovaných dětí v pražské speciální základní škole. Cílem bakalářské práce je porovnat teoretická východiska s praktickou realizací canisterapie při rehabilitaci klientů s kombinovaným postižením.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis focuses on the topic of canistherapy and its use in rehabilitation of clients with multiple disabilities. It collects information available from foreign and Czech sources and creates an overview of canistherapy from its history, as well as methods, techniques and how the canistherapeutic team works. The next part of this thesis deals with multiple disabilities and particularly with the integration of canistherapy into the process of the rehabilitation. The practical part is based on the method of observing the canistherapy lesson in the selected facility. It describes the specific work of the team and the activities of various groups of handicapped children in Prague's special primary school. The aim of the bachelor thesis is to compare the theoretical background with the practical implementation of canistherapy in rehabilitation of clients with multiple disabilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aneta Vodvárková 1.33 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aneta Vodvárková 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aneta Vodvárková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D. 1.16 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D. 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Vanda Hájková, Ph.D. 154 kB