velikost textu

Vliv statického a dynamického strečinku na koordinaci a flexibilitu u dětí 1. stupně ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv statického a dynamického strečinku na koordinaci a flexibilitu u dětí 1. stupně ZŠ
Název v angličtině:
The impact of static and dynamic stretching on coordination and flexibility in children in primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Plachá
Vedoucí:
Mgr. Lucie Kainová
Oponent:
Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D.
Id práce:
212984
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strečink, rozcvičení, statický strečink, dynamický strečink, obratnost, flexibilita, testování, cvičení, tělesná výchova, děti
Klíčová slova v angličtině:
Stretching, warm up, static stretching, dynamic stretching, coordination, flexibility, testing, excercise, physical education, children
Abstrakt:
NÁZEV Vliv statického a dynamického strečinku na koordinaci a flexibilitu u dětí na 1. stupni ZŠ AUTOR Tereza Plachá KATEDRA Katedra tělesné výchovy VEDOUCÍ PRÁCE Mgr. Lucie Kainová ABSTRAKT Ve své závěrečné práci se chci věnovat dvěma typům rozcvičení – statickému strečinku a dynamickému strečinku. Rozcvičení je důležitá část nejen před sportovním výkonem, ale také na začátku vyučovací hodiny tělesné výchovy. Na školách bývá tato fáze hodiny mnohdy zanedbávána. Pomocí vybraných testů budu pozorovat školáky na 1. stupni základní školy, zda budou dosahovat lepších výsledků po statickém nebo dynamickém strečinku. Sledovat je budu v oblasti koordinace a flexibility. Sestavila jsem dvě rozcvičky, které vyzkouším postupně v 1., 3. a 5. třídě. V první vyučovací hodině budu s žáky po správném rozehřátí praktikovat strečink statický. V druhé vyučovací hodině po rušné části zařadím dynamický strečink. V hlavní části hodiny poté žáci postupně projdou třemi testy na koordinaci – flamingo, přechod lavičky a běh s kotoulem; a třemi na flexibilitu – předklon ve stoji, rozsah v ramenních kloubech a rozsah v kyčelních kloubech. Po dynamickém strečinku jsou děti lépe zahřáté, dosahují potřebné teploty k dalším aktivitám. Mají větší rozsah pohybu, a proto dosahují lepších výsledků. V neposlední řadě také dynamické rozcvičky a cviky jsou pro děti atraktivnější, je to pro ně výzva, splnit náročnější cviky a také motivace – překonat koordinačně náročnější úkony může pro děti být dobrou odměnou a účastní se dalších činnostní radostněji. KLÍČOVÁ SLOVA Strečink, rozcvičení, statický strečink, dynamický strečink, obratnost, flexibilita, testování, cvičení, tělesná výchova, děti
Abstract v angličtině:
TITLE: The impact of static and dynamic stretching on coordination and flexibility in children in primary school AUTHOR: Tereza Plachá DEPARTMENT: Katedra tělesné výchovy SUPERVISOR: Mgr. Lucie Kainová ABSTRACT: In my final thesis I want to deal with two types of warm-up - static stretching and dynamic stretching. Warming up is an important part not only of the sport performance, but also at the beginning of the physical education lesson. In schools, this phase is often neglected. With the help of selected tests, I will observe primary school pupils at primary school to get better results after static or dynamic stretching. I will watch them in coordination and flexibility. I compiled two types of stretching, which I will try in grades 1, 3 and 5. In the first lesson, I will do static stretching with the pupils after the proper warm-up. In the second lesson, I will include dynamic stretching along the busy part. In the main part of the lesson, the pupils then pass three tests for coordination - flamingo, crossing the bench and running with the roll; and three for flexibility - standing forward bend, shoulder joint range, and hip joint range. After dynamic stretching, the children are warmed up, reaching the necessary temperature for further activities. They have a greater range of motion and therefore achieve better results. Last but not least, the dynamic warm-ups and exercises are more attractive for children, it is a challenge for them, to fulfill more demanding exercises and also motivation - to overcome more demanding tasks can be a good reward for the children and participate in other activities happier. KEY WORDS: Stretching, warm up, static stretching, dynamic stretching, coordination, flexibility, testing, exercise, physical education, children
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Plachá 2.31 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Plachá 1.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Plachá 192 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Plachá 191 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Kainová 634 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Gabriela Jahodová, Ph.D. 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB