velikost textu

Klášter a město. Působení broumovských benediktinů po jejich vysídlení z Československa v bavorském Rohru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klášter a město. Působení broumovských benediktinů po jejich vysídlení z Československa v bavorském Rohru
Název v angličtině:
Kloster und Stadt. Die Auswirkungen der Braunauer Benediktiner nach dem Transfer aus der Tschechoslowakischen Republik in Rohr in Niederbayern
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Šumníková
Vedoucí:
PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Šmidrkal
Id práce:
212950
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Břevnov, Broumov, Rohr, odsun, benediktinský řád, kultura, školství, česko-německý dialog
Klíčová slova v angličtině:
Břevnov, Broumov, Rohr, transfer, benedictine, culture, education, Czech-German dialogue
Abstrakt:
Abstrakt Přesídlení broumovských benediktinů německé národnosti v rámci poválečného odsunu do Rohr in Niederbayern lze považovat za spouštěč obnovy nejen samotného města, ale i celého regionu Dolního Bavorska. Díky neúnavnému úsilí broumovských benediktinů se podařilo ve velmi krátkém časovém úseku tamější klášter zrekonstruovat, vystavět klášterní gymnázium, internát a velkým dílem přispět ke kulturnímu a společenskému rozvoji přilehlé oblasti. Práce ozřejmí, jaké události benediktinskému příchodu do Rohru předcházely a jak byli benediktini rohrským obyvatelstvem přijati. Hlavní stať předkládané práce si klade za cíl zmapovat konkrétní přínosy broumovských benediktinů v Rohru ve vztahu ke školství, kultuře, duchovní správě a česko-německému dialogu. Zvláštní pozornost je věnována břevnovskému opatovi Anastázi Opaskovi, který sehrál důležitou roli při zintenzivnění vztahu rohrského opatství s českým prostředím. Závěrem práce poukáže na možné osudy rohrského opatství v budoucnu.
Abstract v angličtině:
Abstract The relocation of the German Benedictines from Broumov as a part of the post-war transfer to Rohr in Niederbayern can be considered as a driver of renewal not only of the city itself, but also the entire region of Lower Bavaria. Due to the unflagging effort of the Benedictines from Broumov, the Monastery was renovated, the Monastery grammar school and the boarding school were built. Furthermore, their effort hugely contributed to the cultural and social development in the vicinity. This is followed by the events that preceded their arrival in Rohr and subsequent reactions of the Rohr inhabitants to their arrival are delineated. The objective of the main part of the Bachelor thesis is to map specific contributions of the Broumov Benedictines in Rohr in relation to education, culture, Church administration and the Czech- German dialogue. Special focus is paid on Anastáz Opasek, the Abbot of Břevnov. He played a crucial role in the improvement of the relationship between the Rohr Abbey and the Czech milieu. Finally, the thesis contemplates the possible fate of the Rohr Abbey in the future.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Šumníková 1.68 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Šumníková 816 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Šumníková 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Šumníková 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Šmidrkal 202 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB