velikost textu

“Zvrhlé umění” a reflexe Velké války v dílech Otto Dixe a Georga Grosze

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
“Zvrhlé umění” a reflexe Velké války v dílech Otto Dixe a Georga Grosze
Název v angličtině:
Degenerate Art“ and the Reflexion of the Great War in Works of Otto Dix and George Grosz
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Procházková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anita Pelánová, Ph.D.
Id práce:
212949
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
„Zvrhlé umění“, expresionismus, válka, válečné utrpení, výstava, nacismus, moderní umění, Otto Dix, George Grosz
Klíčová slova v angličtině:
„Degenerate Art“, expressionisms, war, war suffering, exhibition, Nazism, modern art, Otto Dix, George Grosz
Abstrakt:
Dominantami minulého století jsou nepochybně dvě světové války, které se staly námětem pro tvorbu řady umělců. První světová válka, rovněž známá jako Velká válka, je námětem mnohých literárních děl, jež jsou dodnes na vrcholech žebříčků bestsellerů. Oproti tomu válečné hrůzy na plátnech německých modernistů se takové popularitě netěší. „Entartete Kunst“ neboli „Zvrhlé umění“ je důležitou epochou v dějinách umění a Výstava zvrhlého umění 1937 v Mnichově se stala jedním z mezníků moderního umění a jednou z nejnavštěvovanějších a zároveň nejkontroverznějších výstav všech dob. Rozmach expresionismu začátkem století a celkový vývoj moderního umění je zajímavým protipólem k politické transformaci v Německu. Na jedné straně nový a mnohými nepochopený styl malby, který mimo jiné tvrdě kritizoval válku, společnost, náboženství apod.; na straně druhé nacistická ideologie o neporazitelnosti národa a vizi klasického umění. Válečné hrůzy, jakožto námět pro svá díla využila celá řada umělců, nejbrutálnějšími a nejvíce realistickými jsou díla Otto Dixe a Georga Grosze. Otto Dix proslul doslova fanatickým zobrazováním utrpení a válečného teroru. Dix byl frontovým bojovníkem prvních linií a možná i proto zasvětil svou uměleckou kariéru anti-válečné tvorbě. Georg Grosz vstoupil do historie jako nelítostný kritik německé společnosti, a dokonce předstíral šílenství, aby se válečné zkušenosti vyhnul.
Abstract v angličtině:
The most dominant features of the last century are without a doubt the two world wars, which became a subject for creations of many artists. The First World War also known as the Great War is a theme of many works of literature, which are up to now ranked as bestsellers. In contrast, the war-terrors on the canvases of German modernists are not as popular. “Degenerate Art” or “Entartete Kunst” is an important period in the history of art and the Degenerate Art Exhibition 1937 in Munich became one of the landmarks and also one of the most visited and also controversial exhibitions of all time. The boom of expressionisms at the beginning of the century and altogether the evolution of modern art presents an interesting antipole to the political transformation in Germany. On the one side, there is a new and for many misunderstood way of painting, which strongly criticized war, society, religion etc.; on the other hand, there is the Nazi ideology about the invincible nation and the vision of the classical art. War horrors were used as a matter in the works of many artists, but the most brutal and the most realistic are the works of Otto Dix and George Grosz. Otto Dix became famous for his fanatical representation of suffering and war terror. Dix was a front machine-gunner and maybe because of that, devoted his career to anti-war creation. George Grosz entered the history as a critic of German society and even faked madness to avoid war experience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Procházková 3.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Procházková 19.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Procházková 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Procházková 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anita Pelánová, Ph.D. 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB