velikost textu

Role zvířat v japonských pohádkách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role zvířat v japonských pohádkách
Název v angličtině:
The Roles of Animals in Japanese Folktales
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Knaislová
Vedoucí:
Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Oponent:
doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D.
Id práce:
212936
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sinologie (21-KSI)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Japonská studia (JPS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pohádka|Japonsko|zvířata
Klíčová slova v angličtině:
folktale|Japan|animals
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá rolemi vybraných zvířat v japonských pohádkách. Jejím hlavním cílem je prozkoumat, zdali se role zvířat shodují na základě druhové příslušnosti, nebo jestli se liší v závislosti na struktuře pohádky či jiných faktorech. Zvířata dále okrajově srovnává i s jejich světovými protějšky. Analýza užívá prostředky analytické psychologie Carla Gustava Junga a poznatky ze studie Vladimira Jakovleviče Proppa Morfologie pohádky. Práce je členěna na čtyři kapitoly. Každá z nich si volí jednu ústřední pohádku se zvířetem nebo zvířaty v hlavní roli a k té vztahuje další pohádky se stejnými zvířaty. V analýze je kladen důraz především na charakteristiky zvířat a strukturu pohádky. Klíčová slova: pohádka, Japonsko, zvířata
Abstract v angličtině:
Abstract: The master thesis focuses on the roles of selected animals in Japanese folktales. The main objective is to examine whether the roles of animals coincide with their species or if they differ depending on the structure of the folktale or other factors. It also marginally compares animals with their world counterparts. The analysis uses the means of analytical psychology of Carl Gustav Jung and the findings from the study Morphology of the Tale by Vladimir Yakovlevich Propp. The thesis is divided into four chapters. Each of them chooses one central folktale with an animal or animals as the main character, and is subsequently associated with other folktales with the same animals. A special emphasis is placed on the analysis of the animal characteristics and the folktale structure. Keywords: folktale, Japan, animals
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Knaislová 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Knaislová 73 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Knaislová 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Tirala, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 180 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Jan Sýkora, M.A., Ph.D. 152 kB