velikost textu

Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv
Název v angličtině:
The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Havlíková
Oponent:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Id práce:
212932
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
embryo, právní status, subjekt práva, objekt práva, lidská práva embrya, morální status embrya, právo na život embrya, lidská důstojnost
Klíčová slova v angličtině:
human embryo, legal status, legal subject, legal object, human rights of embryo, moral status, right to life of embryo, human dignity
Abstrakt:
Název diplomové práce Právní postavení embrya z pohledu evropské ochrany lidských práv Abstrakt Diplomová práce se zabývá právním postavení embrya v evropském právu, zejména s přihlédnutím k evropskému standardu ochrany lidských práv. Cílem diplomové práce je zhodnotit, zda se embryo nachází v postavení subjektu nebo objektu práva a zda právní postavení embrya je v souladu s přirozeným právem. Za tím účelem diplomová práce nejprve vymezuje postavení embrya v oblasti přirozeného práva, tedy tzv. morální status embrya. Následně diplomová práce zkoumá postavení embrya v oblasti ochrany lidských práv, kde odpovídá na otázku, zda je embryo subjektem lidskoprávních dokumentů. Postavení embrya je analyzována jednak obecně, s přihlédnutím k běžně používaným pojmům „lidská bytost“ a „každý“, a jednak v souvislosti s vybranými konkrétními právy, a to právem na život, lidskou důstojnost, integritu osobnosti a zákaz diskriminace. Analýza právního postavení embrya v systému ochrany lidských práv je následně doplněna o zhodnocení právního postavení embrya ve vybraných oblastech práva, jako je právo občanské, trestní a regulace výzkumu. Analýza právního postavení embrya je činěna na podkladě textu mezinárodních dokumentů z oblasti ochrany lidských práv a regulace biomedicíny a výzkumu, judikatury ESLP a SDEU a stanovisek výborů zmocněných k monitorování dodržování právních závazků vyplývajících z těchto mezinárodních dokumentů. V závěru diplomová práce uvádí, že z hlediska přirozeného práva se morální status embrya vyvíjí a vrcholí až okamžikem narození. Tento morální status embrya není judikaturou ESLP a SDEU reflektován. V současné společnosti neexistuje společenská vůle k tomu, aby embryo bylo považováno za “každého”. Lidskoprávní dokumenty však embryo považují za “lidskou bytost” a poskytují mu ochranu v souvislosti s ochranou lidské důstojnosti. Ochrana lidské důstojnosti se projevuje v omezení výzkumu či nemožnosti vlastnit embrya a volně s nimi nakládat. V tomto kontextu diplomová práce shrnuje, že embryo sice není plnohodnotným subjektem práva, ale není ani jeho objektem. Právní postavení embrya je tedy značně specifické, když stojí na pomezí těchto dvou kategorií. Klíčová slova: embryo, právní status, subjekt práva, objekt práva, lidská práva embrya, morální status embrya, právo na život embrya, lidská důstojnost.
Abstract v angličtině:
Title The legal status of the embryo from the perspective of European human rights protection Abstract The thesis addresses the question regarding the legal status of the human embryo in European law. The aim of the thesis is to evaluate whether the embryo stands in the position of a legal object or legal subject and whether the legal status of embryo is in compliance with natural law. For this purpose the thesis firstly defines the status in the field of natural law, i.e. the moral status of embryo. Afterwards, the thesis examines the legal position of embryo in human rights protection. The thesis answers the question whether the embryo is subject of human rights documents. The legal status of embryo is analyzed in relation to the subjectivity of human rights in general as well as in relation to specific rights. The interpretation of legal terms “human being” and “everyone” contribute to a better understanding of legal status of embryo in general. The analysis of the specific rights, namely the right to life, human dignity, personal integrity and non-discrimination, shows the complexity of the potential legal subjectivity of embryo in the area of human rights. The evaluation of the legal status of human embryo in the area of human rights protection is complemented by an assessment of legal status in other area of law as the civil and penal law and the regulation of research and its legal aspects. The analysis of the legal status of human embryo is based on the legal texts of international (European) human rights documents and regulation of biomedicine and research, case law issued by the CJEU and ECHR and human rights committee monitoring compliance with these international convention. Those are complemented with the opinions of legal scholars. The results of the analysis of the legal position of the human embryo are summarized in the conclusion of the thesis. From the point of view of natural law the moral status of embryo develops and culminates to the moment of birth. The case law of ECHR and CJEU does not reflect this moral status of embryo. Todays society miss the social consensus to consider the human embryo as “everyone”. However, human rights documents consider the human embryo as “human being” and provide a protection to embryo in connection with human dignity. The human dignity of embryo is reflected in the restriction of research or impossibility to own and freely dispose with embryo. The thesis concludes the embryo is not full-blown subject of law but it is not an object either. The legal position of human embryo is quite specific. The legal position of embryo is somewhere between. Key words: human embryo, legal status, legal subject, legal object, human rights of embryo, moral status, right to life of embryo, human dignity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Havlíková 2.29 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Havlíková 195 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Havlíková 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 420 kB