velikost textu

Judicial Review of Executive Orders

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Judicial Review of Executive Orders
Název v češtině:
Soudní přezkum exekutivních nařízení
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Slezáková
Oponent:
JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
Id práce:
212926
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
6. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
exekutivní nařízení, exekutivní normotvorba, dělba moci, soudní přezkum, pravomoc, doktrína případu práva a spravedlnosti
Klíčová slova v angličtině:
executive orders, executive lawmaking, separation of powers, judicial review, authority, case or controversy doctrine
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem diplomové práce je soudní přezkum exekutivních nařízení. Práce začíná první kapitulou věnovanou exekutivní normotvorbě se zaměřením na kontext dělby moci. Druhá kapitola pak popisuje exekutivní nařízení jakožto právní akty, pozornost je věnována specifikám jejich právní závaznosti, využití a procesu vydávání. Třetí kapitola rozebírá soudní přezkum těchto aktů, nejdříve vymezuje pravomoc pro přezkum a specifika přezkoumatelnosti, následně analyzuje kontexty přezkumu exekutivních nařízení a nakonec formuluje tzv. směrnici, která má být následována při stanovování platnosti exekutivních nařízení. Poslední kapitola aplikuje tuto směrnici a všechny dosavadní informace na vybrané případy, které jsou analyzovány. Klíčová Slova: Exekutivní nařízení, exekutivní normotvorba, dělba moci, soudní přezkum, pravomoc, doktrína případu práva a spravedlnosti
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of the diploma thesis is the judicial review of executive orders. The thesis begins with the first chapter dedicated to executive lawmaking with a focus on the separation of powers context. The second chapter then describes executive orders as legal acts, paying attention to the specifics of their binding force, usage and issuance procedure. The third chapter delves into the judicial review of these acts, first delineating the authority for review and specifics of jurisdiction, followed by analyzing the context of review of executive orders, ultimately formulating a guideline to follow when determining the validity of executive orders. The final chapter applies this guideline and all the foregoing information to chosen cases which are analyzed. Key Words: Executive orders, executive lawmaking, separation of powers, judicial review, authority, case or controversy doctrine
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Slezáková 1.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Slezáková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Slezáková 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 454 kB