velikost textu

Barviva v léčivých přípravcích a jejich vliv na zdraví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Barviva v léčivých přípravcích a jejich vliv na zdraví
Název v angličtině:
Colorants in medicinal products and their influence on health
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristína Čentíková
Vedoucí:
Ing. Martin Drastík, Ph.D.
Oponent:
Doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc.
Id práce:
212925
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pomocná látka, barvivo, toxicita, zdraví
Klíčová slova v angličtině:
excipient, colorant, toxicity, health
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prehľad farbív povolených k používaniu v liečivých prípravkoch, podmienok ich používania a podrobne charakterizovať vybrané farbivá. Práca je zameraná na analýzu vplyvu týchto farbív na zdravie. Bližšie je popísaná spojitosť medzi nimi a poruchami správania u detí a alergickými reakciami. Súčasťou tejto práce je taktiež poukázať na farbivá s najmenším negatívnym impaktom na zdravie, ako aj upozornenie na farbivá s najväčším výskytom nežiaducich účinkov. V práci možno nájsť aj kapitolu vymedzujúcu legislatívu týkajúcu sa farbív v liečivách. Je zjavné, že prírodné farbivá predstavujú menšie riziko nežiaducich účinkov než farbivá syntetické. Medzi syntetické farbivá s najväčším výskytom nežiaducich účinkov patrí bohato zastúpená skupina azofarbív, ktorá u detí vyvoláva ADHD a u precitlivených pacientov, spolu s prírodným farbivom karmín, aj alergiu. Kľúčové slová: farbivá, prírodné farbivá, syntetické farbivá, alergická reakcia, porucha správania, ADHD
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this diploma thesis was to create an overview of colorants authorized for use in pharmaceutical products, conditions of their use and to characterize selected colorants in detail. The thesis is focused on the analysis on the health impact of the colorants. Their connection with child behaviour disorders and allergic reactions is described minutely. Part of the thesis is devoted to pointong out which colorants show the least negative impact on health as well as colorants with the highest incidence of side effects. A chapter describing the legislation on colorants in pharmaceuticals is also included. It is obvious, that natural colorants present a lower risk of side effects than synthetic colorants. Synthetic colorants with the highest incidence of side effects include the richly represented group of azo colorants, which causes ADHD in children and in hypersensitive patients, along with the natural colorant carmine, also allergy. Key words: colorants, natural colorants, synthetic colorants, allergic reaction, behaviour disorder, ADHD
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristína Čentíková 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristína Čentíková 390 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristína Čentíková 380 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Drastík, Ph.D. 273 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Ing. Alice Lázníčková, CSc. 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 153 kB