velikost textu

Vliv domácí přípravy na školní úspěšnost žáků se specifickými poruchami učení a chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv domácí přípravy na školní úspěšnost žáků se specifickými poruchami učení a chování
Název v angličtině:
Influence of home preparation on school success of pupils with specific learniíng and behavioral disorders
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klementina Fialová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
212918
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Specifické vývojové poruchy učení a chování, dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie, dyslálie, ADD, ADHD, mentální anorexie, domácí příprava, doučování
Klíčová slova v angličtině:
Specific developmental learning and behavioral disturbances, dyslexia, dysorthography, dysgraphia, dyscalculia, dyslaly, ADD, ADHD, anorexia nervosa, home preparation, tutoring.
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá vlivem domácí přípravy na školní úspěšnost žáků se specifickými poruchami učení a chování. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy specifických vývojových poruch školních dovedností. Pojednává o jejich etiologii a diagnostice. Předkládá legislativní úpravy vzdělávání a zahrnuje komplexní reedukační péči školy, která v rámci společného vzdělávání poukazuje na důležitost osobnosti učitele a na vytváření pozitivního klimatu ve třídě. Popisuje rodinu a její funkci ve spojitosti se všemi rizikovými faktory, které ji ovlivňují. Význam domácí přípravy determinuje prostřednictvím konkrétních forem a metod práce s žáky se specifickými poruchami učení a chování. Empirická část diplomové práce je zpracována metodou kvalitativního výzkumu a je výsledkem výzkumného šetření, které se opírá o podrobnou analýzu získaných dat. Stěžejními technikami šetření bylo dlouhodobé strukturované pozorování žáků, analýza spisové dokumentace a rozbor odborných posudků. Toto vše spolu s poskytnutými rozhovory utvořilo komplexní obraz jednotlivých případových studií.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis occupies with the influence of home preparation for successfulness of pupils with specific learning disturbances and behaviour in basic school. The theoretical part there are explained terms of specific evolutional disturbances of school skills. This part deals with etiology and diagnosis. There are legislative alterations of education and it includes complete reeducational school care which points on importance of teacher´s personality and on forming of positive climate in the class. It describes family and its role in connection with all risk factors which influence it. The point of preparation determines learning and behaviour by way of concrete forms and methods of work with pupils with specific disturbances. The empirical part of thesis is compiled by method of qualitative research and it´s a result of research investigation which is connected to detailed analysis of acquired data. The main methods of investigation were long-lasting structured pupils´ observation, analysis of file documentation and analysis of professional advice. These all together and interviews made complete picture of individual case studies.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klementina Fialová 1.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Klementina Fialová 66 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klementina Fialová 35 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klementina Fialová 35 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.8 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 154 kB