velikost textu

Vliv vybraných cytostatik určených pro terapii leukémie na aktivitu lidských enzymů redukujících karbonylovou skupinu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vybraných cytostatik určených pro terapii leukémie na aktivitu lidských enzymů redukujících karbonylovou skupinu
Název v angličtině:
Effect of selected cytostatics for the treatment of leukemia on the activity of human carbonyl reducing enzymes
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Monika Šmídlová
Vedoucí:
Mgr. Eva Novotná, Ph.D.
Oponent:
Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Id práce:
212913
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
reduktázy, leukémie, cytostatika, inhibice
Klíčová slova v angličtině:
reductases, leukemia, cytostatics, inhibition
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Monika Šmídlová Školitel: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv vybraných cytostatik určených pro terapii leukémie na aktivitu lidských enzymů redukujících karbonylovou skupinu Klíčová slova: reduktázy, leukémie, cytostatika, inhibice K léčbě akutních myeloidních leukémií (AML) i akutních lymfoidních leukémií (ALL) se stále hojně používají anthracyklinová antibiotika, především daunorubicin. I přes vysokou efektivitu těchto léčiv je léčba limitována kvůli kardiotoxicitě a rezistenci nádorových buněk vůči anthracyklinům. Mezi mechanismy, které se podílí na vzniku anthracyklinové rezistence patří metabolická přeměna (redukce) anthracyklinů na méně účinné sekundární alkoholy, která je katalyzovaná enzymy ze skupiny aldo-ketoreduktas (AKR) a dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR). Objevení vhodných inhibitorů AKR a SDR enzymů by tak mohlo pomoci k překonání anthracyklinové rezistence i ke snížení kardiotoxicyty způsobené těmito léčivy. Cílem této diplomové práce bylo zjistit, zda kyselina all-trans-retinová, cyklofosfamid, cytarabin, kladribin a prednisolon inhibují anthracyklinreduktasy AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3 a AKR7A2 a CBR1. Metodika diplomové práce zahrnovala in vitro inkubace výše uvedených enzymů se substrátem daunorubicinem v prostředí sodno-fosfátového pufru, izolaci daunorubicinolu jako produktu metabolické přeměny daunorubicinu a stanovení jeho množství pomocí vysoce účinné kapalinové chromatografie (UHPLC). Z naměřených hodnot byly vypočítány hodnoty specifické aktivity jednotlivých enzymů, které byly porovnány. Nejvyšší inhibice byla zjištěna v případě kyseliny all-trans-retinové, která významně snížila aktivitu enzymů AKR1B10 (IC50 = 75,4 µM) a AKR1C3 (IC50 = 1,2 µM). Dále došlo k významné inhibici také v případě prednisolonu vůči enzymu AKR1C3 (IC50 = 57,6 µM).
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical sciences Candidate: Bc. Monika Šmídlová Supervisor: RNDr. Eva Novotná, Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of selected cytostatics for the treatment of leukemia on the activity of human carbonyl reducing enzymes Key words: reductases, leukemia, cytostatics, inhibition Anthracycline antibiotics, especially daunorubicin, are widely used for the treatment of acute myeloid leukemia (AML) and acute lymphocytic leukemia (ALL). Although the efficacy of these drugs is high, treatment is still limited due to cardiotoxicity and tumor cell resistance to anthracyclines. Mechanisms that contribute to the formation of anthracycline resistance include metabolic biotransformation (reduction) to less efficient secondary alcohols. The reduction is calatyzed by carbonyl reducing enzymes belonging to aldo-keto reductase (AKR) and short chain dehydrogenase/reductase (SDR) superfamilies. The discovery of AKR and SDR inhibitors could help to overcome anthracycline resistance and also reduce cardiotoxicity caused by these drugs. The aim of the diploma thesis was to find out whether all-trans-retinoic acid, cyclophosphamide, cytarabine, cladribine and prednisolone are able to inhibit anthracycline reductases AKR1A1, AKR1B10, AKR1C3, AKR7A2 and CBR1. The methodology of the diploma thesis includes in vitro incubation of the enzymes with daunorubicin as substrate in sodiumphosphate buffer, isolation of daunorubicinol from the reaction mixture and measurement of its amount by high performance liquid chromatography (UHPLC). The amount of daunorubicinol determined by UHPLC is then used to calculate the specific activity. The most aktive inhibitors were all-trans-retinoic acid that decresed the activity of AKR1B10 (IC50 = 74,5 µM) and AKR1C3 (IC50 = 1,2 µM) and prednisolone that decreased activity of AKR1C3 (IC50 = 57,6 µM).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Monika Šmídlová 2.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Monika Šmídlová 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Monika Šmídlová 249 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Novotná, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 279 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 283 kB