velikost textu

Komparace postavení a pravomocí starosty v České republice a Šlesvicko-Holštýnsku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace postavení a pravomocí starosty v České republice a Šlesvicko-Holštýnsku
Název v angličtině:
Legal standing and powers of mayor in the Czech republic and Schleswig-Holstein (comparison)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslav Nosek
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Oponent:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Id práce:
212882
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
starosta, právní postavení, pravomoci
Klíčová slova v angličtině:
Mayor, legas status, powers
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá srovnáním právních úprav postavení starosty a jeho pravomocí v České republice a Šlesvicko-Holštýnsku. Přestože hlavním tématem této diplomové práce je postavení a pravomoci starosty, úvodní kapitola každé z právních uprav se také zabývá ústavním zakotvením práva na samosprávu, organizací obce, vzájemných vztahů orgánů obce podle aktuální platné právní úpravy. Hlavním cílem bylo vymezit postavení starosty a jeho pravomocí v právním řádu České republiky a Šlesvicko-Holštýnska a následně komparativní metodou zjistit rozdíly, ale i shodné rysy obou právních úprav. Tato práce by se dala rozdělit do několika částí. První část je věnována právní úpravě postavení starosty a jeho pravomocí v České republice, první kapitola se zabývá obecně obcí jako takovou a následující kapitola druhá, je již věnována starostovi. Tato kapitola pojednává o postavení starosty, vzniku mandátu, jeho odpovědnosti, ale hlavně o jeho pravomocech. Druhá část, do které se řadí kapitola třetí a čtvrtá, se zabývá právní úpravou starosty ve Šlesvicko-Holštýnsku. Tyto kapitoly se obdobně jako v první části nejdříve věnují organizaci obce a následně samotnému starostovi obce. Třetí část této diplomové práce se zabývá samotnou komparací obou právních úprav postavení starosty a jeho pravomocí, kde jsou konkrétně srovnávány jednotlivé rozdíly právních úprav, ale je poukázáno i na některé podobnosti, týkající se postavení a pravomocí starosty obce. Poměrně značná část komparativní části je věnována srovnání volby starosty. Zejména je detailně rozebrána přímá volba starosty, která je z části zavedena ve Šlesvicko-Holštýnsku a o jejíž zavedení se v České republice již několik let jedná. Snahou bylo tedy poskytnout ucelené informace o jednotlivých rozdílech právních úprav starosty v České republice a ve Šlesvicko-Holštýnsku.
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to compare mayoral legislation status and his authority in the Czech Republic and Schleswig – Holstein. Although the main subject of the thesis is legislation status of the mayor each legislation chapter begins with a description of the autonomy constitutional right, municipality organization, and relationship of municipal authorities according to current legislation. The aim of the diploma thesis is to define the status of the mayor and his authority in the rule of law of the Czech Republic and Schleswig – Holstein and then use a comparative method to analyze the legislation differences and identical features. There are several parts of the thesis. In the first part is described legislation status of the mayor and his authority in the Czech Republic. The first chapter deals generally with a municipal and the second chapter is focused on the mayors authority, status, creation of mandate, responsibility and mainly on his competence. In the second part is described mayors legislation status and his authority in Schleswig – Holstein and contains third and fourth chapter. These chapters, as in the previous part, deal firstly with a municipal and secondly with the mayor specifically. In the third part is compared the legislation status of the mayor in the Czech Republic and Schleswig – Holstein and his authority with differences and identical features. The comparation is focused mainly on mayoral election. Especially direct election is analyzed in detail. Direct election is partly used in Schleswig – Holstein and in the Czech Republic have been discussed for many years. The main goal was to provide summarized information about differences of mayoral legislation status in the Czech Republic and Schleswig – Holstein.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Nosek 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Nosek 82 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Nosek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 370 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 152 kB