velikost textu

Informovanost žen o metodách asistované reprodukce v České republice.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informovanost žen o metodách asistované reprodukce v České republice.
Název v angličtině:
Womenś awareness of methods of assisted reproduction in the Czech Republic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Dolejšková
Vedoucí:
MUDr. Andrej Černý
Oponent:
MUDr. Patrik Šimják
Konzultant:
Mgr. Jana Vacková
Id práce:
212871
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN (11-00790)
Program studia:
Porodní asistence (B5349)
Obor studia:
Porodní asistentka (BPA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informovanost žen, asistovaná reprodukce, reprodukční medicína, sterilita, infertilita, in vitro fertilizace
Klíčová slova v angličtině:
women's awareness, assisted reproduction, reproductive medicine, sterility, infertility, in vitro fertilization
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je informovanost žen o metodách asistované reprodukce v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji fyziologii reprodukčních orgánů ženy a muže, dále popisuji pojem neplodnost a její příčiny. V následujících kapitolách se zaměřuji na postup při vyhledání odborného pracovníka, následná vyšetření a možné metody asistované reprodukce. V praktické části zkoumám informovanost žen v dané oblasti. Jako zdroj dat užívám anonymní kvantitativní dotazník, sdílený na sociálních sítích, který vyplnily ženy různých věkových kategorií. Dotazník vyplnilo celkem 193 žen. Stanovila jsem si několik hypotéz, které jsem díky odpovědím potvrdila či vyvrátila. Díky výzkumu jsem potvrdila hypotézu, že více než polovina žen ví, kdy a na kterého lékaře se má s problémy ohledně plodnosti obrátit. Následně se potvrdila i hypotéza druhá, a to že většina žen zná alespoň některé rizikové faktory ovlivňující plodnost. Dále jsem předpokládala, že si většina žen uvědomuje význam věku ve snaze o početí. Hypotézu jsem sice díky dotazníkovému šetření potvrdila, ale ne každá žena ví, jak nízký je věk, ve kterém se snižování plodnosti začne projevovat. Vyvrátila jsem hypotézu, že si alespoň polovina z respondentek vede menstruační kalendář. Stejně tak se nepotvrdila hypotéza, ve které se domnívám, že si alespoň polovina žen uvědomuje riziko výskytu neplodnosti jak u ženy, tak u muže. A jako poslední jsem předpokládala, že mají ženy alespoň malé ponětí o metodách asistované reprodukce v České republice, což je pravda. Jako výsledek mé práce jsem zpracovala informační brožuru, která bude sloužit jako edukační materiál pro širokou veřejnost. Brožura je přiložena na konci bakalářské práce. Klíčová slova: informovanost žen, asistovaná reprodukce, reprodukční medicína, sterilita, infertilita, in vitro fertilizace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The theme of my thesis is women’s awareness about the methods of assisted reproduction in the Czech Republic. The work is devided into a theoretical part and practical part. In the theoretical part I deal with the physiology of reproductive organs of women and men, further I describe the term infertility and its causes. In the following chapters I focus on the process of finding a specialist, subsequent examinations and possible methods of assisted reproduction. In the practical part I examine the awareness of women in this area. As a data source I use an anonymous quantitative questionnaire, shared on social networks, filled in by women of different ages. 193 women completed the questionnaire. I made several hypotheses, which I confirmed or refuted thanks to the answers. Research has confirmed the hypothesis that more than half of women know when and to which doctor to address fertility problems. Subsequently, the second hypothesis was confirmed-most women know at least some of the risk factors affecting fertility. Furthermore, I assumed that most women are aware of the importance of age in the pursuit of conception. Although I confirmed the hypothesis thanks to a questionnaire survey, but not every woman knows how low the age at which fertility reduction begins to manifest. I refute the hypothesis that at least half of the respondents keep their menstrual calendar. Similarly, the hypothesis in which I believe that at least half of women are aware of the risk of infertility in both women and men has not been confirmed. Lastly, I assumed that women had at least a little idea of assisted reproduction methods in the Czech Republic, which is true. As a result of my work I prepared an information brochure that will serve as educational material for the general public. The brochure is attached at the end of the bachelor thesis. Keywords: women's awareness, assisted reproduction, reproductive medicine, sterility, infertility, in vitro fertilization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Dolejšková 2.28 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Dolejšková 411 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Dolejšková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Dolejšková 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Andrej Černý 281 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Patrik Šimják 288 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 751 kB