velikost textu

Psychologické charakteristiky původců domácího násilí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Psychologické charakteristiky původců domácího násilí
Název v angličtině:
Psychological Charecteristics of Domestic Violence Perpetrators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Linda Růžičková
Vedoucí:
PhDr. David Čáp
Oponent:
PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D.
Id práce:
212865
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí násilí|osobnost pachatele|impulzivita|poruchy osobnosti
Klíčová slova v angličtině:
domestic violence|perpetrator's personality|impulsivity|personality disorders
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá osobnostními charakteristikami u specifické skupiny populace, a to sice u původců domácího násilí. Práce krátce pojednává o fenoménu domácího násilí a poté mapuje nejen samotnou osobnost původce domácího násilí, ale také faktory, jež mohou zvyšovat pravděpodobnost výskytu násilného chování. V realizovaném výzkumném šetření jsou pak metodou polostrukturovaného rozhovoru, Rosenzweigova obrázkového frustračního testu a Inventáře stylů osobnosti a poruch osobnosti mapovány oblasti impulzivity, vyhraněných osobnostních stylů a reakcí na zátěžové situace u výzkumného souboru skládajícího se z původců domácího násilí. Cílem celé studie v návaznosti na teoretickou část je zjistit, zda u skupiny původců domácího násilí existuje nějaký rys, který by byl pro tuto populaci charakteristický. Jednotlivými metodami bylo zjištěno, že zkoumaní jedinci se jeví jako impulzivní, nevykazují však žádný výrazný společný znak v oblasti reakcí na zátěžové situace. V rámci vyhraněných osobnostních stylů se zvýšené průměrné hodnoty ukázaly na škálách odpovídajících disociální, paranoidní, negativistické, hraniční a obětující se poruše osobnosti. Klíčová slova Domácí násilí, osobnost pachatele, impulzivita, poruchy osobnosti
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on personality characteristics of the specific group of population, and that is the population of domestic violence perpetrators. The thesis briefly deals with the phenomenon of domestic violence and then it focuses not only on the personality of domestic violence perpetrator, but also on factors that can increase probability of violent behavior occurrence. In the research, which was realised, areas of impulsivity, distinctive personality styles and reactions to stressful situations are measured by semi-structured interview, Rosenzweig’s picture frustration test and Inventory of personality styles and personality disorders in a group of domestic violence perpetrators. The aim of the research is (following the theoretical background) to find out if there is any possible feature, which could be characteristic for the group of domestic violence perpetrators. By individual methods it was found out that examined individuals appear to be impulsive, but they do not have a common feature within reactions to stressful situations. In the case of distinctive personality styles there were increased mean values within the scales connected to disocial, paranoid, negativistic, borderline and self-sacrificing personality disorder. Keywords Domestic violence, perpetrator’s personality, impulsivity, personality disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Linda Růžičková 1.07 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Linda Růžičková 260 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Linda Růžičková 108 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Linda Růžičková 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. David Čáp 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 153 kB