velikost textu

Dilemata začínajících učitelů spojená s inkluzí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dilemata začínajících učitelů spojená s inkluzí
Název v angličtině:
The novice teachers' dilemmas associated with inklusive education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Gruberová
Vedoucí:
PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petra Horská
Id práce:
212864
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Inkluze, inkluzivní vzdělávání, začínající učitel, připravenost učitele, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, individualizace, kompetence
Klíčová slova v angličtině:
Inclusion, inclusive education, starting teacher, teacher’s readiness, pupil with special educational needs, individualuzation, competence
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá připraveností začínajících učitelů na inkluzivní vzdělávání. Cílem práce je zjistit obavy začínajících učitelů, které se týkají inkluzivního vzdělávání a mohly by v jejich praxi nastat. V teoretické části diplomové práce jsou objasněny pojmy jako jsou začínající učitel, inkluzivní vzdělávání, integrované vzdělávání a také žák se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále jsou zde popsány kompetence začínajícího učitele a požadavky, které jsou na něj po nástupu do praxe vyžadovány. V teoretické části se dále píše o připravenosti školy na inkluzivní vzdělávání a také jaký je v České republice systém podpůrných opatření. Okrajově jsou v práci zmíněné důležité mezníky v české legislativě, které ovlivňují inkluzivní vzdělávání. V rámci empirické části diplomové práce bylo provedeno výzkumné šetření formou kvalitativních rozhovorů. Cílem otázek, a následných odpovědí, bylo zjistit, jaké mají začínající učitelé obavy z inkluzivního vzdělávání, případně, co by jim pomohlo, aby se cítili připravenější. Tyto rozhovory byly provedeny v různých časových rozestupech, se čtyřmi stejnými začínajícími učiteli. Výsledky výzkumu jsou zpracovány formou odpovědí na výzkumné otázky, jsou porovnány mezi sebou a s odbornou literaturou. Výzkum ukázal, že většinu obav, které měli respondenti, má většina začínajících učitelů v České republice. Velké množství obav pramení z nedostatečně zažitých situací v inkluzivním prostředí, nezkušenosti a nedostatku sebedůvěry, která začínajícím učitelům většinou chybí. Učitelé často, až díky vlastní praxi, zjišťují, že realita se velmi liší od jejich očekávání. KLÍČOVÁ SLOVA Inkluze, inkluzivní vzdělávání, začínající učitel, připravenost učitele, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, individualizace, kompetence
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My thesis deals with the readiness of starting teachers for inclusive education. The aim of this thesis is to identify concerns of starting teachers regarding inclusive education that could arise in their future practice. The theoretical part of the thesis clarifies concepts such as the starting teacher, inclusive education, integrated education and also pupil with special educational needs. Further the competencies of starting teacher and the requirements that are needed for them after starting practice are described in this part. The theoretical part also describes the readiness of school for inclusive education and what does the Czech republic support system looks like. Important milestones in Czech legislation that affect inclusive education are very briefly mentioned in this part. Within the empirical part of the thesis a research survey in the form of qualitative interviews was used. The main aim of the questions and subsequent answers was to find out what are the most common concerns of starting teachers or what would make them feel more prepared for the job. These interviews were conducted at different time intervals with the same starting teachers. The results of the research are processed in the form of answers to research questions and afterwards compared with each other as well as with professional literature. The results of the research showed that the majority of starting teachers in the Czech Republic have mostly the same concerns as our respondents. Large number of concerns stem from insufficiently experienced situatuion from the teachers side, inexperience or lack of self- confidence, which is very typical for starting teachers. Teachers often thanks to their own practice find that the reality is very different from their expectations. KEYWORDS Inclusion, inclusive education, starting teacher, teacher’s readiness, pupil with special educational needs, individualuzation, competence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Gruberová 809 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Gruberová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Gruberová 85 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petra Horská 321 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D. 155 kB