velikost textu

Interpretační přístupy ke klavírní Partitě č. 2, c moll J. S. Bacha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interpretační přístupy ke klavírní Partitě č. 2, c moll J. S. Bacha
Název v angličtině:
Interpreting J. S. Bach´s Piano Partita No. 2
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Ulmanová
Vedoucí:
PhDr. Vít Gregor, Ph.D.
Oponent:
doc. MgA. Jana Palkovská
Id práce:
212856
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — hra na nástroj (N HV-NA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bach, partita, interpretace, polyfonie, suita, klavír, cembalo, Argerich, Nikolayeva, Růžičková
Klíčová slova v angličtině:
Bach, partita, interpretion, polyphony, suita, piano, harpsichord, Argerich, Nikolayeva, Ruzickova
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem této práce je podat čtenáři základní orientaci v kontextu Bachových klavírních partit, jejich složení a Bachovy skladatelské prostředky užité v těchto dílech. V úvodu práce je k dispozici také stručný výtah autorova životopisu se zaměřením na důležité životní momenty, které se ke vzniku díla vážou. Práce se vzápětí detailně zaměřuje na klavírní partitu č. 2 c moll, jejíž jednotlivé části jsou rozebrány a zmíněné téze do velké míry ilustrovány na notových příkladech . Autorka se věnuje různorodým interpretacím velkých klavírních a cembalových mistryň jakými jsou klavíristky Martha Argerich, Tatiana Nikolayeva a cembalistka Zuzana Růžičková, komentuje a v závěru stručně srovnává tyto interpretace. Důležitou součástí je pojednání o dobových nástrojích (klavichord, cembalo, varhany) v kontrastu s moderním klavírem a prostor je ponechán také specifikům interpretace barokních děl jako je například hraní melodických ozdob, artikulace, dynamika, atd. Autorka taktéž poukazuje na svou osobní zkušenost s tímto dílem a nahlíží na skladbu z pohledu interpretačně-pedagogického. KLÍČOVÁ SLOVA Bach, Partita č. 2, interpretace, polyfonie, suita, klavír, cembalo, Argerich, Nikolajeva, Růžičková
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is to provide basic orientation in the context of Bach’s Piano Partitas, their content and composing strategies Bach’s music encompasses in general. In the opening of the thesis, there is a brief summary of the composers’s biography aimed on the moments that are connected to the creation of the partita. Hence, the work is described in detail, each part is commented on and demonstrated in short extracts of music. The author of the thesis then explores, comments and compares various interpretations and recordings made by great piano and harpsichord female personas such as Martha Argerich, Tatiana Nikolayeva and Zuzana Ruzickova. A very important chapter of this work is the one that deals with historical musical instruments (clavichord, harpsichord, organ) as opposed to usage of a modern piano and the specifics of interpreting baroque music on a keayboard instrument such as melodic ornaments, dynamics, articulation and so on. The author also refers to her personal practical experience with this piece of music and discusses it from the interpretational and pedagogical point of view. KEYWORDS Bach, Partita no. 2, interpretion, polyphony, suita, piano, harpsichord, Argerich, Nikolayeva, Ruzickova
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Ulmanová 6.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Ulmanová 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Ulmanová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Vít Gregor, Ph.D. 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. MgA. Jana Palkovská 154 kB