velikost textu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino a spolupracující organizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Domino a spolupracující organizace
Název v angličtině:
Low-threshold facility for children and youth Domino and the cooperating organization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Babáková
Vedoucí:
Ing. Alena Váchová
Oponent:
PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Id práce:
212855
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — výchova ke zdraví (N PG-VZ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, neorganizovaná mládež, prevence, učitel.
Klíčová slova v angličtině:
Low–threshold facility for children and youth, disorganized youth, prevention, teacher.
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce je zaměřena na spolupráci Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Domino a Základní školy v Janově. Diplomová práce se skládá ze dvou částí – části teoretické a části praktické. V první části práce – teoretické - vymezuji sociální služby dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb., věnuji se komunitnímu plánování a popisuji nízkoprahové zařízení pro děti a mládež obecně a poté se věnuji již konkrétnímu Nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Domino v Litvínově-Janově (dále jen NZDM Domino). Jedna kapitola je věnována činitelům, které ovlivňují možnosti trávení volného času. V další části práce popisuji vyloučenou lokalitu Litvínov-Janov. Na předchozí text navazuji kapitolou o Základní škole v Janově a zaměřuji se na možnosti spolupráce Základní školy Janov s jinými institucemi. Hlavním cílem práce bylo zjistit, zda a jak NZDM Domino spolupracuje se ZŠ Janov. Dalším cílem práce bylo shromáždit informace o tom, nakolik jsou učitelé informováni o NZDM Domino. V praktické části jsem získávala informace dotazníkem a rozhovory s odborníky. Potvrdilo se, že spolupráce probíhá nejčastěji formou přípravy na vyučování. Všechny respondentky (100 %) uvedly, že mají povědomí o NZDM Domino, přesto z dotazníku pro učitelky ZŠ Janov vyplývá, že by přivítaly další informace. Klíčová slova v českém jazyce: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, neorganizovaná mládež, primární prevence, sociální služby, základní škola.
Abstract v angličtině:
Abstract The main focus of my dissertation is how the charity Low-threshold facility for children and youth Domino and a local Primary school support and work together in providing a safe and stimulating environment for children and young adults. The dissertation has two parts - a part and a practical part. The first part is focusing on social services as per number 108/2006 Collection of Legislative Acts. I am focusing on community planning and describing the charity Low-threshold facility for children and youth in general and then Low-threshold facility for children and youth Domino Litvínov-Janov in more detail. One chapter gives an insight about how children spend their free time and the opportunities ad provisions available to them locally. The next part of my work gives reasons about the unsuitable location Litvinov-Janov. Further on the following chapter focuses on the Primary School in Janov and possible future partnership and cooperation with various organizations and charities. My main focus is to find out if the charity Low-threshold facility for children and youth Domino has a working relationship with the Primary school Janov. The secondary focus of my work is to determine how well informed the staff of the Primary school Janov are about the charity Low-threshold facility for children and youth Domino. My practical part consists of a questionnaire and answers with professionals and analysing the information gathered. It is clear from the research, that the partnership between the charity Low-threshold facility for children and youth Domino and the Primary school is often incorporated into preparation and planning for lessons. Responds from the questionnaire indicate that 100% of the staff are aware of the existence of the charity Low-threshold facility for children and youth Domino, but further information and partnership would be beneficial. Keywords: Early intertervention, Low-threshold facility for children and youth, Primary school, Social services, Unattached Youth.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Babáková 1.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Babáková 818 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Babáková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Babáková 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Alena Váchová 861 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 261 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. 154 kB