velikost textu

Topoi v kritické analýze diskurzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Topoi v kritické analýze diskurzu
Název v angličtině:
Topoi in Critical Discourse Analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Mikuláš Preininger
Vedoucí:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Id práce:
212846
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Český jazyk - specializační studium — Obecná lingvistika (CJS OLI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kritická analýza diskurzu|diskurzivně-historický přístup|diskurzivní strategie|argumentační strategie|argumentace|topos
Klíčová slova v angličtině:
Critical Discourse Analysis|Discourse-Historical Approach|discursive strategies|argumentation strategies|argumentation|topos
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je prozkoumat, jak kritická analýza diskurzu, konkrétně diskurzivně- historický přístup (DHA), analyzuje argumentační strategie a jakým způsobem k tomu využívá koncept toposu. DHA se na základě analýzy argumentace snaží pochopit, jakým způsobem se šíří sociálně problematické jevy (např. diskriminace), a na základě těchto poznatků navrhnout postupy, jak takovým jevům čelit (např. vymezení správných a falešných argumentačních postupů). V DHA se tak propojuje aspekt deskriptivní a normativní. Jako klíčový analytický nástroj v popisu a kritice argumentace slouží DHA topos. DHA jej chápe jako schéma, které propojuje argumenty s tezemi (např. topos autority, fungující ve smyslu měli bychom udělat x, protože si to myslí y). Topos má tu výhodu, že má na rozdíl od argumentů obecnější povahu, zároveň má však konkrétnější vztah k obsahu argumentace než abstraktní logická pravidla. Je tak užitečným nástrojem, jehož pomocí lze zkoumat typizované způsoby zdůvodňování a přesvědčování. Způsob, jakým DHA analyzuje argumentační strategie a toposy, se nicméně setkal s kritikou. Zaprvé bývá DHA vyčítáno, že analýza často není dostatečně metodická a transparentní (Žagar 2010). Zadruhé čelí DHA námitkám, že při kritice argumentace nevychází z dostatečných a jasně zdůvodněných normativních kritérií (Forchtner– Tominc 2012, Kopecký 2018). Domnívám se, že k větší přesvědčivosti a transparentnosti analýzy argumentačních strategií v DHA může vést (1) důslednější a explicitnější rekonstrukce argumentační struktury, díky níž bude analýza vykazatelná a její výsledky falzifikovatelné, (2) rozšíření logických a procedurálních normativních kritérií správné argumentace o teoreticky zdůvodněná kritéria etická, a (3) zkoumání argumentačních strategií v kontextu dalších diskurzivních strategií. Klíčová slova kritická analýza diskurzu, diskurzivně-historický přístup, diskurzivní strategie, argumentační strategie, argumentace, topos
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to explore, how critical discourse analysis, namely Discourse- Historical Approach (DHA), analyses argumentation strategies and how it uses the concept of topos. The main task of DHA is to grasp how socially problematic phenomena (e. g. discrimination) spread and based on this knowledge it aims to suggest ways to tackle them (e. g. defining correct and fallacious argumentation practices). In this way, DHA embraces both descriptive and normative approach. As a key analytical tool for describing and assessing argumentation, DHA uses the concept of topos. According to DHA, topos is a scheme which connects arguments with conclusions (e. g. the topos of authority, working in a sense we perform action x because subject y suggests so). The advantage of topos is the fact that, on the one hand, compared to arguments, it is more general, on the other hand, compared to abstract logical rules, it is more related to the content of argumentation. As such, it provides a useful tool for exploring typified manners of argumentation and persuasion. The way DHA analyses argumentation strategies and topoi, however, became a subject of criticism. First, it concerns the fact that argumentation analysis in DHA often lacks method and transparency (Žagar 2010). Second, it concerns the fact that criticism of argumentation strategies is not based on sufficient and clearly justified normative criteria (Forchtner–Tominc 2012, Kopecký 2018). I argue that to make the analysis of argumentation strategies more convincing and transparent, DHA should: (1) reconstruct the argumentation under analysis thoroughly and explicitly and make the analysis accountable and the results falsifiable, (2) extend the logical and procedural normative criteria FOR theoretically well-justiffied ethical criteria, and (3) explore argumentation strategies in the wider context of other discursive strategies. Key words critical discourse analysis, Discourse-Historical Approach, discursive strategies, argumentation strategies, argumentation, topos
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mikuláš Preininger 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mikuláš Preininger 521 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mikuláš Preininger 512 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. 324 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc. 153 kB