velikost textu

Specifika práce s žáky se sluchovým postižením v hodinách TV na prvním stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika práce s žáky se sluchovým postižením v hodinách TV na prvním stupni ZŠ
Název v angličtině:
Specifics of the work with pupils with hearing impairment during the hours of Physical Education of primary school
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Jinochová
Vedoucí:
Mgr. Klára Horáčková
Oponent:
Mgr. Lenka Felcmanová
Id práce:
212839
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (41-KPG)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základní škola, sluchové postižení, kochleární implantát, tělesná výchova, inkluze, integrace, specifika výuky
Klíčová slova v angličtině:
elementary school, hearing impairment, cochlear implant, Physical Education, inclusion, integration, specifics of teaching
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá žáky se sluchovým postižením, kteří jako kompenzační pomůcku využívají kochleární implantát. Cílem práce bylo prozkoumat specifika práce s žáky se sluchovým postižením v hodinách tělesné výchovy na prvním stupni ZŠ. V teoretické části byly shromážděny poznatky ke zmíněnému tématu z odborné literatury. Pozornost byla věnována problematice začleňování žáků prvního stupně se sluchovým postižením do vzdělávacího procesu ZŠ. Práce představuje kochleární implantát coby jednu ze zásadních možností ovlivňování kvality života sluchově postižených osob. Seznamuje čtenáře jak s fungováním a indikací kochleárního implantátu, tak s organizacemi, které se zabývají podporou osob s kochleárním implantátem. Pozornost je dále věnována vzdělávací oblasti Tělesná výchova a podpoře žáků se sluchovým postižením v hodinách tělesné výchovy. V empirické části práce byl využit kvalitativní výzkumný design. Sběr dat proběhl pomocí metod pozorování a hloubkových polostrukturovaných rozhovorů. Získaná data byla analyzována prostřednictvím metody otevřeného kódování. Výzkumné otázky byly zaměřeny na nejdůležitější aspekty v hodinách tělesné výchovy, a to komunikaci, aktivitu a bezpečnost. K zodpovězení stanovených otázek vedly jednotlivé kategorie získané analýzou otevřeného kódování. Popis dílčích kategorií sloužil ke zjištění jednotlivých specifik pro práci s žáky s kochleárním implantátem v hodinách tělesné výchovy. Na základě zodpovězení výzkumných otázek se ukázalo, že práce s žáky využívajících kochleární implantát, má v rámci tělesné výchovy určitá specifika, která se týkají především komunikace, bezpečnosti a výběru vhodných aktivit. KLÍČOVÁ SLOVA inkluze, integrace, kochleární implantát, sluchové postižení, specifika výuky, tělesná výchova, základní škola
Abstract v angličtině:
ABSTRACT My diploma thesis deals with pupils who are struggling to hear and a cochlear implant may be their hearing aid. The goal of my thesis was to look into the specific work with hearing impairment pupils in lessons of Physical education in elementary school. In theoretical part knowledge of mentioned problem from professional literature was collected. My attention was dedicated to the problem of the first grade hearing impairment pupils´ integration to the education system. This thesis presents the cochlear implant as one of the essential opportunity for better quality life of hearing impairment people. Moreover I make the readers familiar with functioning and indication of a cochlear implant, and organisations which support people like these. Besides that I also write about PE education and support of hearing impairment pupils in PE lessons. In empirical part I used a qualitative research design. The collection of information was realized with the methods of watching and deep half-structured talks. The gained information was analysed by using the method of opened coding. The research questions were focused on the most important aspects in PE lessons – in communication, activity, and safety. For answering to research questions led particular categories gained from the opened coding analysis. The description of particular categories ran to finding out the particularity at work with pupils with a cochlear implant in PE lessons. On the basis of answering research questions was shown that work with cochlear implant pupils has given specifics in PE lessons which are related to communication, safety and choice of appropriate activities. KEYWORDS inclusion, integration, a cochlear implant, hearing impairment, educational specific, PE, Elementary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Jinochová 1000 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Jinochová 326 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Jinochová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Jinochová 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Klára Horáčková 434 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Felcmanová 405 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D. 152 kB