velikost textu

Správa sociálního zabezpečení a ochrana osobních údajů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správa sociálního zabezpečení a ochrana osobních údajů
Název v angličtině:
Social security administration and personal data protection
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jiří Beneš
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
Id práce:
212830
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ochrana osobních údajů; sociální zabezpečení; GDPR
Klíčová slova v angličtině:
data protection; social security; GDPR
Abstrakt:
Správa sociálního zabezpečení a ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů představuje jedno právních témat současné právní vědy. Nicméně doposud se pozornost odborné i laické veřejnosti upírala ke zpracování osobních údajů prováděných subjekty soukromého práva. Autor se naopak v věnuje tématu doposud přehlíženému, a to zpracování osobních údajů prováděnému orgány správy sociálního zabezpečení. Cílem této práce je zodpovědět otázku, zda zpracování prováděné vybranými orgány správy sociálního zabezpečení je v zákonnosti dle předpisů ochrany osobních údajů a Nařízení (GDPR). Klíčovým aspektem zodpovězení otázky je především zhodnocení oblasti provádění nemocenského důchodového pojištění a v oblasti pasivní politiky zaměstnanosti požadavky dle Nařízení (GDPR) rickými kořeny a zrodem právní úpravy ochrany osobních údajů. Posléze pomocí rámci Rady Evropy, Evropské unie a České republiky analyzuje aplikovatelnou úpravu ochrany osobních údajů. Jak autor v práci upozorňuje, bylo by značně zjednodušené aplikovat na ochranu osobních údajů pouze právní úpravu dle Nařízení, musí tak být nutně zohledněna i úprava dle Úmluvy č. 108. údajů. Autor v daném prostoru reflektuje nejenom účinnou právní úpravu, ale věnuje se i analýze dosavadní rozhodovací praxe, stanoviskům a jejich reflexi v oblasti ochrany osobních údajů. V neposlední řadě je autorem v práci zohledněna i tuzemská adaptační legislativa, přičemž autor poukazuje především na nevhodné vynětí orgánů veřejné moci a veřejných subjektů ze sankční pravomoci Úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů). Těžištěm autorovy práce je pak část věnující se analýze zpracování osobních údajů orgány nemocenského a důchodového pojištění a v pasivní politiky zaměstnanosti. Zde autor identifikuje pouze částečný soulad osobních údajů příslušných právních předpisů se zásadou zákonnosti. Především v oblasti pasivní politiky zaměstnanosti zakládá platná právní úprava dle Zákona o zaměstnanosti zpracování osobních údajů, požadavky kladenými zásadou zákonnosti (nejen) dle Nařízení, a to především s ohledem na uplatnění nesvobodného souhlasu. závěru této práce přichází s zajistil, že zpracování založené Zákonem o zaměstnanosti bude plně požadavky dle předpisů o ochraně osobních údajů a především se zásadou zákonnosti dle Nařízení. Klíčová slova: chrana osobních údajů; zabezpečení
Abstract v angličtině:
Abstract Social security administration and personal data protection The protection of personal data is one of the most discussed legal topics of contemporary legal science. However, the attention of both the professional and general public has so far been focused on the processing of personal data carried out by private law entities. On the contrary, the author focuses on a topic that has been overlooked, namely the processing of personal data performed by social security administration authorities. This thesis aims to answer the question whether the processing carried out by selected authorities of the social security administration follows the principle of lawfulness according to data protection regulations and the Regulation (GDPR). The key aspect of the author's answer is primarily to assess the compliance of the current legislation in the area of sickness and pension insurance and passive employment policy with the requirements of the Regulation (GDPR). In this work, the author first deals with the historical roots and birth of the legal regulation of personal data protection. Then, by comparing the legal regulations adopted within the Council of Europe, the European Union, and the Czech Republic, it analyses the applicable regulation of personal data protection. As the author points out in this work, it would be considerably incomplete to apply only the legislation under the Regulation (GDPR) to the protection of personal data, so the regulation under the Council of Europe Convention No. 108 must be taken into account. The author summarizes the basic concepts and principles of personal data protection with the help of analytical, descriptive and comparative methods. Consequently, the author reflects not only effective legislation but also analyses existing decision-making practice, opinions and their reflection in the area of personal data protection. Last but not least, the domestic adaptation legislation is examined, while the author points out, in particular, the inappropriate exclusion of public authorities and public entities from the sanction competence of the Office for Personal Data Protection. The main focus of this thesis is dealing with the analysis of personal data processing by the sickness and pension insurance authorities and in the area of passive employment policy. In this field, the author identifies only partial compliance of the processing of personal data according to the relevant legal regulations with the principle of legality. Especially in the area of passive employment policy, the current legislation under the Employment Act establishes the processing of personal data, which is completely contrary to the requirements imposed by the principle of lawfulness (not only) under the Regulation (GDPR), especially concerning the application of not freely given consent. Therefore, the author comes with a proposal de lege ferenda at the end of this work, which would ensure that the processing established by the Employment Act fully complies with the requirements of the personal data protection regulations and above all with the principle of lawfulness under the Regulation (GDPR). Keywords: data protection; social security; GDPR
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Beneš 1.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Beneš 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Beneš 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB