velikost textu

Funkce leadershipu v konceptu učící se organizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Funkce leadershipu v konceptu učící se organizace
Název v angličtině:
Leadership function in concept learning organisation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS.
Vedoucí:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
212823
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Leadership, 7 návyků skutečně efektivních lidí, učící se organizace, profesní a osobní rozvoj, škola, „I ve mně je lídr“
Klíčová slova v angličtině:
Leadership, the 7 habits of highly effective people, learning organisation, profesional and personal development, school, „The eader in me“
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o konceptu leadershipu, o konceptu učící se organizace a o jejich vzájemném vztahu se zaměřením na funkci leadershipu v učící se organizaci. Práce definuje, sleduje a zkoumá tyto dva fenomény v segmentu školství, konkrétně ve školách zapojených do celoškolního rozvojového programu „I ve mně je lídr“ na území České republiky i v zahraničí - Nizozemí. Leadership zde jako hlavní nástroj zastupuje koncept 7 návyků skutečně efektivních lidí Stephena R. Coveyho. Práce se dotýká profesního rozvoje pedagogických pracovníků a jejich obecných, z pohledu rozvoje žádoucích osobnostních charakteristik. Cílem práce je shromáždění názorů na koncept Coveyho 7 návyků skutečně efektivních lidí jako nástroje leadershipu. Na základě těchto zjištění definovat roli leadershipu v konceptu učící se organizace v prostředí školy, popsat vzájemný vztah a vazby leadershipu na koncept učící se organizace a oblast profesního rozvoje pedagogických pracovníků a vyhodnotit jejich míru důležitosti z hlediska efektivity a úspěšnosti učící se organizace v prostředí školy. Teoretická část práce vymezuje na základě studia odborné literatury hlavní pojmy práce – leadership, učící se organizace, profesní rozvoj pedagogických pracovníků a celoškolní rozvojový program „I ve mně je lídr“ s principy 7 návyků skutečně efektivních lidí S. R. Coveyho. Výzkumná část práce poté analyzuje data získaná na základě rozhovorů a dotazníkového šetření s řediteli českých škol zapojených do celoškolního rozvojového programu „I ve mně je lídr“ a na základě dotazníkového šetření provedeného s respondenty (školami v programu „The leader in me“) v Nizozemí. Výsledná data výzkumného šetření odpovídají na výzkumné otázky diplomové práce a zároveň definují cíl práce – funkci leadershipu v konceptu učící se organizace. KLÍČOVÁ SLOVA Leadership, 7 návyků skutečně efektivních lidí, učící se organizace, profesní a osobní rozvoj, škola, „I ve mně je lídr“
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma theses deals with the concept leadership, the concept learning organisation and their reciprocel relationship, specificaly about function leadership in the learning organisation. The theses defines, observes and researches these two phenomenas in the segment of education, specificaly in schools related to programm „The leader in me“ both in the Czech Republic and abroad – the Netherlands. Leadership mentioned in this work represent the 7 habits of highly effective people by Stephen R. Covey as the main tool. The theses concerns the teachers´ profesional development and their general personal characteristics, in a view of regarding development. The goal of the work is to summary of opinions related to the Covey 7 habits of highly effective people as leadership tool. Based on the summary the theses defines role of leadership in the learning organisation in the area of school and describes reciprocal relationships leadership and learning organisation and the area of professional development in the behaviour of teachers. Furthevemore, the these evaluates the importance in relationships from in accordance with effectivity and success of the learning organisation in the school area. The theoretical part of the theses defines the main concepts of work - leadership, learning organisation, teachers´ professional development and the whole-school development programme “The leader in me" based on the principles of 7 habits of highly effective people by S. R. Covey. The research part of the theses is then based on interviews and on a guestionnaire survey with school principals / leaders involved in the whole-school development programme “The leader in me” in the Czech republic and based on a questionnaire survey conducted with respondents (schools in the program "The leader in me ") from the Netherlands. The research survey data responds the research questions of the diploma theses and even as it defines the target that is the function of leadership in the learning organisation concept. KEYWORDS Leadership, the 7 habits of highly effective people, learning organisation, profesional and personal development, school, „The leader in me“
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. 2.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. 973 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. 254 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Stasinka Slivoňová, DiS. 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 585 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 801 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB