velikost textu

Mezigenerační programy, realizované osobami staršími 50 let v cizích rodinách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezigenerační programy, realizované osobami staršími 50 let v cizích rodinách
Název v angličtině:
Intergenerational programs realized by persons over 50 years of age in other people's families
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Pokorná
Vedoucí:
doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Oponent:
PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Id práce:
212817
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Program studia:
Sociální politika a sociální práce (B6731)
Obor studia:
Sociální práce (SOPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mezigenerační programy|propojení tří generací|rodiny|osoby starší 50 let|prarodiče|rodiče|děti|propojení generací|tři generace|mezigenerační vztahy|mezigenerační učení|dobrovolnictví|dobrovolníci|dobrovolnické programy
Klíčová slova v angličtině:
Intergenerational programs|connecting three generations|families|persons over 50 years of age|grandparents|parents|children|connecting generations|three generations|intergenerational relationships|intergenerational learning|volunteering|volunteers|volunteer programs
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se bude věnovat tématu mezigeneračních programů, realizovaných osobami staršími 50 let v cizích rodinách. Teoretická část charakterizuje rodiny, které mají potřebu mezigeneračního kontaktu s cizí osobou. Objasní potřeby a přednosti generace starší 50 let. Popíše obecné rysy mezigeneračních programů a osvětlí jejich historii. Praktická část se bude zabývat především programem 3G-tři generace a porovná jeho varianty v České republice. Vizí tohoto programu je propojovat osoby starší 50 let s cizími rodinami za účelem dlouhodobého přátelského mezigeneračního vztahu a vzájemné pomoci. Hlavní otázkou, kterou bude práce řešit je rozdíl poskytování programu v závislosti na místních podmínkách. Bude tedy porovnávat pražské středisko s dalšími středisky v České republice. V praktické části bude proveden kvalitativní výzkum na základě rozhovorů. V závěru práce budou nabídnuta doporučení pro další jeho rozvoj v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis will focus on the topics of intergenerational programs realized by people over 50 years in different families. The theoretical part characterizes families who have a need for intergenerational contact with other people. It will clarify the needs and advantages of the generation over 50 years. It will also describe the general features of intergenerational programs and explain their history. The practical part will mainly deal with the 3G-three generation program and compare its variants in the Czech Republic. The vision of this program is to connect people over the age of 50 with other families for a long-term friendly intergenerational relationship and mutual assistance. The main issue that this bachelor thesis will focus on is the difference in program delivery depending on local conditions. Furthermore, it will compare the Prague center with other centers in the Czech Republic. In the practical part, qualitative research will be conducted based on the interviews. Finally, recommendations will be offered for its further development in the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Pokorná 495 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anna Pokorná 74 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Pokorná 44 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Pokorná 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Oldřich Matoušek 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D. 152 kB