velikost textu

Southern Belle: Grotesque Distortion of Its Archetype in Sharp Objects

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Southern Belle: Grotesque Distortion of Its Archetype in Sharp Objects
Název v češtině:
Južanská kráska: groteskné znetvorenie archetypu v Ostrých predmetoch
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Pivolusková
Vedoucí:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Id práce:
212806
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
južanská kráska|južanská gotika|antebellum|postbellum|gender|feminizmus|grotesknosť|Münchausenov syndróm v zastúpení
Klíčová slova v angličtině:
Southern Belle|Southern Lady|Southern Gothic|antebellum|postbellum|gender|feminism|Munchausen by Proxy|grotesque
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať groteskné znetvorenie archetypu južanskej krásky v súčasnom románe Ostré predmety od Gillian Flynnovej. Román nadväzuje na literárnu tradíciu južanskej grotesknosti a predstavuje silné ženské postavy. Tie sú posudzované z perspektívy feministickej literárnej kritiky a feministickej teórie. Román takisto pracuje v kontexte mytológie južanskej krásky, ktorá má úlohu dôležitého archetypu v kultúre a mentálnom svete amerického Juhu. Pretože umiestnenie románu sa nachádza vo veľmi špecifickom historickom kontexte regiónu amerického Juhu, je potrebné vysvetliť niektoré historické a sociologické koncepty, akým je patriarchát a plantážny systém. Úvodná kapitola predstavuje historický a literárny kontext pre analýzu práce, a preto je v nej vysvetlená južanská mentalita a jej odlišnosť od ostatných regiónov, a to hlavne od amerického Severu. Južanská sociálna a ekonomická štruktúra je priblížená na príklade patriarchátu a plantážneho ekonomického systému. Formulovaná je aj mytológia južanskej krásky a južanského gentlemana a zároveň je zasadená do kontextu južanskej literárnej tradície. Druhá kapitola umiestňuje román do kontextu feministickej literárnej kritiky a sú predstavené niektoré hlavné feministické teórie. Tie zároveň poskytujú rámec pre analýzu ženských postáv. Pretože táto práca si dáva za úlohu poňať prácu interdisciplinárne, okrem literárnej teórie sú predstavené aj feministické a genderové teórie a to hlavne prístupy Simone de Beauvoirovej a Judith Butlerovej. Ďalej sú vysvetlené aj dôležité termíny, a to archetyp, stereotyp, južanská gotika a južanská grotesknosť. Tretia kapitola, ktorá tvorí jadro tejto práce, si kladie za úlohu rozanalyzovať tri ženské a jednu mužskú postavu a ich groteskné znetvorenie. Vzhľadom na to, že Ostré predmety je súčasný román, a preto zatiaľ nepatrí do literárneho kánonu, zatiaľ neexistujú žiadne relevantné sekundárne zdroje zaoberajúce sa týmto dielom. Z tohto dôvodu vypracovávam moju analýzu na základe metódy ‘close reading’. Dôraz postáv na aristokratické vystupovanie a ‚správne‘ južanské správanie nám dokazuje, že ich seba-prezentácia sa chce priblížiť mytológii južanskej krásky. Ich skutočné správanie ale naznačuje ich hlboké psychologické traumy a posúva nás k tradícii južanskej grotesknosti. Predstavená je aj psychologická porucha, Münchausenov syndróm v zastúpení, ktorá ovplyvňuje konanie jednej z hlavných ženských hrdiniek. 8 Štvrtá, finálna kapitola si dáva za cieľ uzavrieť a zhodnotiť analýzu literárneho diela. Takisto sa pokúša o zasadenie ženských postáv Ostrých predmetov do tradície južanskej literatúry a o určenie ich miesta v nej.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to analyze the grotesque distortion of the Southern Belle and Southern Lady archetype in the contemporary novel Sharp Objects by Gillian Flynn. The novel draws from the literary tradition of Southern grotesque and introduces strong female characters that are judged from the perspective of feminist literary criticism and feminist theory. Furthermore, the novel works within the context of Southern Bell mythology, which functions as a very essential archetype to the culture and mental framework of the American South. Because the setting of the novel is placed within a very specific historical context of the American South region, some historical and sociological traditions, such as patriarchy and plantation system, are explained. Introductory chapter establishes the historical and literary context for the thesis analysis. Southern mentality and its distinctiveness from other American regions, especially from the North, are introduced. Southern social and economic structure is explained through the definition of patriarchy and plantation economy system. The mythology of Southern Belle, Southern Lady and Southern Gentleman is formulated, and this is set within the context of Southern literary tradition. The second chapter sets the novel within the context of feminist literary criticism and chief feminist theories are introduced. These will provide a framework for the analysis of the female characters. As the thesis attempts to provide an interdisciplinary analysis, besides the literary theory, I will also discuss feminist and gender theories, mainly those of Simone de Beauvoir and Judith Butler. Key terms, such as archetype, stereotype, Southern Gothic and Southern grotesque are explained. The third chapter, the main and most important part of this thesis, analyzes three female and one male character and their grotesque distortion. Considering that Sharp Objects, as a contemporary novel, has not yet become part of the literary canon, there are no secondary sources available. Therefore, I conduct my own analysis based on the ‘close reading’ method. The characters’ emphasis on aristocratic appearances and a ‘proper Southern’ conduct suggest that their self- representation refers to Southern Belle and Southern Lady mythology. Nevertheless, their actual behavior and their deep psychological traumas direct us towards the tradition of the Southern grotesque. A psychological disorder, Munchausen by Proxy is introduced, and I try to explain how it affects one of our main characters. 6 The final chapter tries to conclude and summarize my analysis. It also attempts to place the female characters of Sharp Objects within the Southern literary tradition.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Pivolusková 668 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Pivolusková 211 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Pivolusková 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 191 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 153 kB