velikost textu

Skupinová reflexe Wanda jako nástroj profesního rozvoje učitelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Skupinová reflexe Wanda jako nástroj profesního rozvoje učitelů
Název v angličtině:
Group Reflection Wanda as a Tool for Teachers‘ Professional Development
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Agnieszka Ciarkowska
Vedoucí:
PhDr. Jana Kargerová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
212749
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
profesní rozvoj, profesní standardy, metoda Wanda, skupinová reflexe
Klíčová slova v angličtině:
professional development, professional standards, Wanda method, group reflection
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce si klade za cíl analyzovat metodu Wanda jako efektivní nástroj pro profesní rozvoj učitelů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Teoretická část charakterizuje, jaké aspekty ovlivňují profesní vzdělávání učitele a popisuje jeho fáze, procesy, formy a podmínky, které učitelé nyní mají. Analyzuje a porovnává dostupné profesní standardy v kontextu profesního rozvoje a diskutuje přínosy reflexe pro profesní rozvoj. Analyzuje skupinovou reflektivní metodu Wanda vycházející z doceňujícího výzkumu a přístupu bálintovské skupiny jako vhodný nástroj profesního rozvoje. Praktická část zkoumá, jaké jsou přínosy a úskalí metody Wanda a jaké podmínky jsou nutné k její realizaci. Dostupná data získaná z dotazníků a rozhovorů porovnává z perspektivy facilitátorů, účastníků – učitelů a účastníků – studentů. Na základě dat z ohniskových skupin popisuje, jaké podmínky jsou potřebné pro rozšíření metody Wanda mezi učitele a definuje podmínky, které je potřeba zajistit, aby bylo možné tuto metodu realizovat v rámci oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Pedagogické fakulty, Univerzity Karlovy. V závěru praktické části jsou diskutovány výsledky výzkumného šetření. Nejčastěji zmiňovaný přínos, který uvedly všechny skupiny, byl podpora a pocit sounáležitosti. Za úskalí považovala skupina facilitátorů časovou náročnost metody Wanda. Mezi podmínkami se nejvíce vyskytoval kód bezpečné prostředí, který respondenti dávali do souvislosti s kvalitami facilitátora a složením skupiny.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the diploma thesis is to analyse the group reflection Wanda as an effective tool for teachers’ professional development. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is firstly focused on aspects which influence professional learning. Furthermore, it describes its phases, processes, forms and conditions that teachers currently have. Secondly, it analyses and compares the available professional standards in the context of professional development and shows the benefits of using reflection. Thirdly, it analyses the Wanda method itself, which is based on Appreciative Inquiry and Balint group. The practical part examines the benefits and challenges of the method as well as the conditions which are necessary for the proper realization of the method. The data from questionnaires and interviews are analysed from the different perspectives of the facilitators and the participants – teachers and students. The detailed analysis of the data gathered in the focus group results in a proposal of the steps required for spreading the awareness of the Wanda method among teachers. Mainly, we focus on the conditions which are necessary for a successful implementation of the method within the framework Teacher Training of the Faculty of Education, Charles University. The data show that members of all groups chose the support and a sense of belonging as a primary benefit of the method. On the other hand, the facilitators find the time-consumingness to be the biggest challenge of this approach. There is a general agreement on the most important condition for the method - a secure environment, which is linked to both the quality of the facilitator and the composition of the group.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Agnieszka Ciarkowska 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Agnieszka Ciarkowska 3.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Agnieszka Ciarkowska 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Agnieszka Ciarkowska 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 264 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 136 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Kargerová, Ph.D. 153 kB