velikost textu

Možnosti rozvoje dětí předškolního věku v prostředí azylových domů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti rozvoje dětí předškolního věku v prostředí azylových domů
Název v angličtině:
Possibilities of the development of preschool children in a asylum homes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Miladinovićová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Felcmanová
Oponent:
Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D.
Id práce:
212732
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy pedagogika — speciální pedagogika (N PG-SPG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Azylový dům, diagnostika, dílčí funkce, rodina, rozvoj dětí předškolního věku, školní zralost a připravenost.
Klíčová slova v angličtině:
Constituent functions, development of pre-school children, diagnostic, family, school maturity and readiness, shelter.
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato diplomová práce je koncipována jako případová studie v rovině kvalitativního šetření a zaměřuje se na hledání možností podpory rozvoje dětí předškolního věku v prostředí azylových domů pro matky či rodiny s dětmi. V teoretické části jsou uvedena východiska k tématu rodina a azylový dům, ke školní zralosti a připravenosti, dále je představena problematika dílčích funkcí, možnosti jejich diagnostiky a rozvoje. Na začátku empirické části jsou popsány metodologické postupy a představen plán výzkumného šetření. Následuje výzkumná zpráva z šetření probíhajícího ve dvanácti azylových domech v Praze. Jedním z jeho cílů bylo navrhnout jednoduchou metodiku pro rozvoj dětí od 3 do 6 let, která by rozšířila možnosti podpory poskytované sociálními pracovníky v azylových domech. Použitými nástroji pro sběr dat byly dotazník a rozhovor, respondenty sociální pracovníci. Dotazníkové šetření pomohlo zmapovat velikost azylových domů, délku pobytu a charakteristiku jejich klientů, přístupy těchto institucí k rozvoji dětí školního i předškolního věku a rovněž postoje sociálních pracovníků k podpoře rozvoje dětí předškolního věku. Volné rozhovory se sociálními pracovníky napomohly k orientaci v problematice rodin využívajících azylové bydlení, polostrukturovaný rozhovor podal zpětnou vazbu z pilotáže navržené metodiky, která byla předána do jednoho z azylových domů. Tento nástroj byl sociálním pracovníkem shledán jako vhodný k realizaci podpory rozvoje dětí předškolního věku v azylových domech. KLÍČOVÁ SLOVA Azylový dům, diagnostika, dílčí funkce, rodina, rozvoj dětí předškolního věku, školní zralost a připravenost.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This Diploma Thesis is designed as a case study based on qualitative research focusing on searching the options of support on pre-school children development in the environment of shelters for mothers or families with children. In the theoretical part starting points are presented regarding the issues of family, shelter, school maturity and readiness as well as an issue of constituent functions, possibilities of their diagnostics and development. The initial part of the empiric part describes methodological processes and a research plan is presented. Followed by research report regarding the study in twelve shelters in Prague. One of the research goals was to design a simple manual of development for children aged 3–6 which might have been used as a support for social workers in those shelters. The research tools included questionnaires and interviews among social workers. The questionnaires helped to map the size of shelters, length of stay and characteristic of their clients, approach of institutions to the development of pre-school and school age children as well as the attitudes of social workers towards such development of pre-school children. Interviews with social workers assisted with orientation in the issue of families in shelter, semi-structured interview allowed a feedback from the pilot methodology which was given to one of the shelters. This tool was ascertained by social workers as suitable for pursuing support of development of those pre-school children staying in shelters. KEY WORDS Constituent functions, development of pre-school children, diagnostic, family, school maturity and readiness, shelter.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Miladinovićová 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Miladinovićová 6.59 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Miladinovićová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Miladinovićová 84 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Felcmanová 1.06 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zbyněk Němec, Ph.D. 1.3 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. 154 kB