velikost textu

Specifika reklamy na internetu pohledem práva proti nekalé soutěži

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Specifika reklamy na internetu pohledem práva proti nekalé soutěži
Název v angličtině:
Specific aspects of internet advertising from the perspective of the law against unfair competition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominik Ilichman
Vedoucí:
JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Klára Hurychová, Ph.D.
Id práce:
212696
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nekalá soutěž, nekalá reklama, online reklama
Klíčová slova v angličtině:
unfair competition, unfair advertising, online advertising
Abstrakt:
Specifika reklamy na internetu pohledem práva proti nekalé soutěži Abstrakt Diplomová práce analyzuje reklamu, která je spjata výlučně s internetovým prostředím, pohledem práva proti nekalé soutěži. Práce na problematických oblastech zvýrazňuje význam nekalosoutěžní úpravy v dynamickém internetovém prostředí. Velká flexibilita generální klauzule nekalé soutěže je často jedinou možností, jak se dají postihovat nové formy online reklamy. S ohledem na nepříliš rozvinutý stav české judikatury v oblasti online reklamy, jsou v práci analyzována rozhodnutí Soudního dvora a judikatura jiných členských států. V práci je podrobně rozebráno šest typů jednání, které se dotýkají internetové reklamy - zneužití klíčových slov, zneužití meta tagů, linking, falešné online recenze, inzerce na online platformách a programy na blokování reklamy na internetu. Především na základě zahraniční judikatury se na konkrétních situacích snažím vymezit limity online reklamy z pohledu nekalé soutěže. Některá z předkládaných soudních rozhodnutí prezentuji v českém právním prostředí vůbec poprvé. Práce se zabývá specifiky, které online reklamu odlišují od tradiční offline reklamy. Rozborem těchto specifických rysů internetové reklamy je zvýrazněna potřeba redefinice některých tradičních právní pojmů - například samotného pojmu reklama. V tomto ohledu předkládám argumentaci Soudního dvora, který se konstantně kloní k extenzivnímu výkladu reklamy. Díky extenzivnímu výkladu lze pod pojem reklama, a tedy i pod právní regulaci, podřadit například zneužití klíčových slov, falešné spotřebitelské recenze nebo hypertextové odkazy (linking). Stranou nezůstává ani problematika identifikace rušitele v internetovém prostředí a pasivní legitimace internetových vyhledávačů a jiných internetových platforem. V práci jsou rozebrány odlišnosti vztahů mezi podnikatelem a spotřebitelem a podnikateli navzájem, včetně vztahů B2P (business to platform). Pozornost je věnována také novele směrnice 2005/29 o nekalých obchodních praktikách, která se úzce dotýká internetového prostředí.
Abstract v angličtině:
Online Advertising Specifics with regards to Unfair Competition Law Abstract This thesis analyses advertising which is strictly connected to the internet environment with regards to the unfair competition law. The importance of unfair competition regulations in the dynamic internet environment is emphasized by presenting the most problematic areas of online advertising. The great flexibility of the general clause is often the only possible way how to prosecute the new methods of online advertising. Due to the insufficient development of the Czech jurisprudence in online advertising, there are judgments of the European Court of Justice and the judgments from other member states presented in this thesis. There are detailed analyses of six different advertising practices - keywords abuse, metatags abuse, linking, fake online reviews, advertisements on online platforms, and ad blocking software. The main goal of the paper is to draw the limits of these six advertising practices by analysing and comparing various fact patterns in foreign judgments. Some of the judgments presented in the thesis are introduced in the Czech legal environment for the first time. Furthermore, the thesis focuses on the specifics which distinguish online advertising from the traditional ones. The specific characteristics of internet advertising are one of the main reasons for the need to redefine some of the traditional legal terms - such as the term advertisement. In this regard, I present the legal argument of the European Court of Justice in favor of the extensive interpretation of advertising. Due to its consistent extensive interpretation keywords abuse, metatags abuse, hyperlinks and fake reviews might also be considered an advertisement and therefore covered under legal regulations. Additionally, the issue of identification of the wrongdoer in internet disputes and the passive legitimation of internet search engines and other internet platforms are discussed as well. The thesis also analyses various different relationships on the internet, such as business to customer, business to business or even business to platform. Last but not least, the new amendment of the European Unfair Commercial Practices Directive is covered as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Ilichman 687 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Ilichman 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Ilichman 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Daniel Patěk, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Klára Hurychová, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 152 kB