velikost textu

Správní vyhoštění faktického tuzemce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Správní vyhoštění faktického tuzemce
Název v angličtině:
Administrative banishment of person who is resident in fact
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Zdeněk Priesel
Vedoucí:
JUDr. David Kryska, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
212689
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Cizinec, Vyhoštění, Faktický tuzemec
Klíčová slova v angličtině:
Foreigner, Administrative expulsion, Factual national
Abstrakt:
Správní vyhoštění faktického tuzemce Abstrakt Cílem zpracovávaného tématu je zejména poukázat na specifickou situaci osob, které se na území České republiky narodily, nebo zde prožili podstatnou část svého dětství tak, že jsou zde plně integrovány. Problematika pramení zejména z úpravy státního občanství jako formalizovaného právního institutu vytvářejícím vztah mezi jednotlivcem a státem. Jakkoliv ve většině případů koresponduje navzájem státní občanství a sociální integrace, v případě osob, které jsou v práci označovány jako faktičtí tuzemci, dochází k rozkolu mezi faktickým sociálním životem jednotlivce a jeho státním občanstvím. Cílem práce je zaměřit se především na situaci těch faktických tuzemců, kterým je ukládáno správní vyhoštění jako zcela zásadní právní institut směřující k ukončení pobytu na území České republiky, a to i případně za prostředků státního donucení. Uvedené téma nabývá v současné době na aktuálnosti a podle mých znalostí nebylo dosud v doktríně obsáhleji zpracováno. Česká republika byla do roku 1989 silně homogenním státem, který neměl zkušenost s většími migračními přírůstky jako jiné, většinou západoevropské státy. Teprve v posledních letech dochází tedy k tomu, že přistěhovalci druhých generací nabývají zletilosti a nemají řádně upraveno jejich pobytové oprávnění na našem území. I když mezinárodní i vnitrostátní právo poskytuje záruky cizincům ve snaze předejít porušení práva na rodinný a soukromý život, je v české aplikační praxi poměrně časté, že je pominuta specifičnost postavení tzv. faktických tuzemců. Práce analyzuje současnou právní úpravu v České republice s ohledem na její mezinárodní závazky a představuje jednotlivé instituty zákona o pobytu cizinců a případně i zákona o azylu v kontextu faktického tuzemství. Součástí práce je rovněž srovnání s úpravou a praxí v Německu. Práce pak teoretické poznatky aplikuje na případ z praxe. Práce poukazuje na jednotlivé příčiny vzniku fenoménu faktického tuzemství a důvodu vzniku neoprávněnosti pobytu na území České republiky a klade si za cíl nastínit možná řešení nežádoucích jevů uvedeného fenoménu. Klíčová slova: Cizinec, Vyhoštění, Faktický tuzemec
Abstract v angličtině:
Administrative expulsion of factual Nationals Abstract The aim of the processed topic is to point out the specific situation of people who were born in the Czech Republic or who lived here for a substantial part of their childhood so that they are fully integrated. The issue stems mainly from the regulation of citizenship as a formalized legal institute creating the relationship between the individual and the state. Although citizenship and social integration correspond in most cases, in the case of persons who are referred to as de facto nationals in this thesis, there is a split between the actual social life of the individual and his / her citizenship. The aim of this thesis is to focus mainly on the situation of those de facto residents who are subject to administrative expulsion as an absolutely essential legal institute aiming to end their stay in the Czech Republic, even with the means of state coercion. This topic is currently being updated and to my knowledge it has not been elaborated in the doctrine so far. Until 1989, the Czech Republic was a strongly homogeneous state that had no experience of larger migratory increments like other, mostly Western European, states. It is only in recent years that second-generation immigrants are of legal age and do not have their residence permit duly regulated in our territory. Although international and domestic law provides guarantees to foreigners in an effort to prevent violations of the right to family and private life, it is quite common in Czech application practice that the specificity of the status of so-called factual nationals is ignored. The thesis analyzes the current legal regulation in the Czech Republic with regard to its international obligations and presents the individual institutes of the Act on the Residence of Foreigners and possibly the Act on Asylum in the context of factual nationals. Part of the work is also comparison with the arrangement and practice in Germany. The thesis then applies theoretical knowledge to a case from practice. The thesis points out the individual causes of the phenomenon of the factual nationals and the reason of the illegality of the stay in the Czech Republic and aims to outline possible solutions to the undesirable phenomena of the phenomenon. Klíčová slova: Foreigner, Administrative expulsion, Factual national
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zdeněk Priesel 762 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zdeněk Priesel 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zdeněk Priesel 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. David Kryska, Ph.D. 164 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Svoboda, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB