velikost textu

Willingness to pay for streaming services: Evidence from the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Willingness to pay for streaming services: Evidence from the Czech Republic
Název v češtině:
Ochota platit za streamovací služby: Případ České republiky
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Strnadová
Vedoucí:
Petr Polák, MSc.
Oponent:
Mgr. Ing. Adam Kučera
Id práce:
212680
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
ochota platit, streamování, předplatné, video na vyžádání, logit, maximalizace zisku, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
WTP, streaming, subscription, video on demand, logit, profit maximization, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt Cíl této bakalářské práce spočívá v analýze ochoty spotřebitelů platit za streamovací služby nabízející filmový obsah v České republice. Na základně unikátních dat získaných z dotazníkového šetření je zkoumána nejen ochota platit, ale také maximální cena, kterou by spotřebitelé za takovéto služby byli ochotni zaplatit. Pomocí logistické regrese byly identifikovány faktory, které signifikantně ovlivňují pravděpodobnost předplacení služby. Tyto faktory zahrnují věk, úroveň dosaženého vzdělání, preferenci originálního znění a české filmové produkce, online platby, koupě elektronického filmu, počet používaných zařízení, návštěvy kina, preference filmů před seriály, spokojenost s obsahem nabízeným běžnými televizními stanicemi a přání moci sledovat filmový obsah odkudkoli. Podobné výsledky byly získány při predikování ceny pomocí OLS. Dále se zde ukázal signifikantní předchozí nákup fyzického média a výše příjmu. Na základě modelace poptávky tato práce také ukazuje, že z pohledu poskytovatele by optimální cena streamovacích služeb, která maximalizuje profit, měla být nastavena v intervalu od 218 do 283 Kč.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to analyze the consumers’ willingness to pay for subscription- based video streaming services in the Czech Republic. With the unique data collected via self-developed questionnaire both the willingness to pay and the maximum price that consumers would be willing to pay for such services is examined. Using the logistic regression, variables that have a significant effect on the probability of subscribing were identified. These include the age, education level, preference for original sound and Czech movie production, online payments, purchase of an electronic movie, number of devices used, cinema visits, favouritism of movies over TV shows, satisfaction with the content offered by common broadcasting stations and desire for spatial mobility when accessing video content. Similar results were obtained when predicting the price using OLS. Additionally a previous purchase of a physical medium and the income level were found significant. Based on demand estimation this thesis also suggests that from the provider’s perspective the optimal profit maximization price for streaming services should be set in the range from 218 to 283 CZK.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Strnadová 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Strnadová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Strnadová 86 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Petr Polák, MSc. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Adam Kučera 258 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB