velikost textu

Elusive Feminism: Gender Consciousness in the Poetry of Elizabeth Bishop

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elusive Feminism: Gender Consciousness in the Poetry of Elizabeth Bishop
Název v češtině:
Nepostižitelný feminismus: genderové uvědomění v poezii Elizabeth Bishop
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Šárka Tůmová
Vedoucí:
Stephan Delbos, M.F.A.
Oponent:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Id práce:
212673
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglofonní literatury a kultury (AL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Elizabeth Bishop|feminismus|ženská literatura|gender|americká poezie 20. století|genderová identita|lyrická poezie
Klíčová slova v angličtině:
Elizabeth Bishop|feminism|women’s writing|gender|20th-century American poetry|gender identity|lyric poetry
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá způsob, jakým Elizabeth Bishopová pojímá témata a problémy, které jsou běžně považované za feministické, a to jak ve své poezii, tak ve svém osobním životě. Bishopová se sama označovala za feministku, přesto se však její pojetí feminismu značně vymykalo převládajícímu soudobému chápání této problematiky. Její feminismus se vyznačuje velkým důrazem kladeným na smysl pro rovnost, který se pak odráží jak v její poezii, tak ve způsobu, kterým si jako autorka přála být vnímaná. Bishopová se vyhýbá typické feministické strategii a rozhodně odmítá potenciální zaujatost ve prospěch ženské identity, pokud by to mělo být na úkor genderové neutrality jejího díla. Stejně tak pevně odmítá i separatistický tón feminismu, který za jejího života převládal, a dokonce jej označuje za odporující myšlence feminismu. Tato práce zkoumá koncepci feminismu Bishopové ze dvou hledisek: její obecné interakce s feministickými názory a myšlenkami a jak se tyto odrážejí přímo v jejích básních. První kapitola této práce se zaměřuje na širší feministický rámec. Slouží jako teoretický úvod k příslušným feministickým a genderovým teoriím, i jako pozadí pro porozumění básní Bishopové s ohledem na feminismus a feministickou problematiku. To zahrnuje nejen obecný dobový kulturní kontext, ale také to, jak se tento kontext zrcadlí v literatuře a jak byly vnímány ženské autorky soudobou kritikou. Tato kapitola dále zkoumá vztah samotné Bishopové k feministické doktríně a její vlastní osobité pojetí feminismu. Nakonec porovnává Bishopovou s dalšími básnířkami té doby, a to jak s těmi, ke kterým bývá připodobňována, tak s těmi, které jsou obvykle považovány za její protiklady. Druhá kapitola zkoumá, jak se koncepty diskutované v první kapitole odrážejí přímo v básních Bishopové. Rozbor vybraných básní slouží jako ukázka jejího neutrálního, objektivního postoje k otázkám, kterým se feministické autorky zpravidla věnují. Kapitola se zabývá tím, jakým způsobem Bishopová ve svých básních používá gender, tedy jak ztvárňuje mužské a ženské postavy a zároveň jak problematizuje binární kategorizaci genderu. V závěru práce zkoumá, jak Bishopová reaguje na vývoj v lyrické poezii, který odráží feministické přehodnocení maskulinní tradice, a analyzuje, jak Bishopová vytváří své lyrické subjekty. Klíčová slova: Elizabeth Bishop, feminismus, ženská literatura, gender, americká poezie 20. století, genderová identita, lyrická poezie
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis explores the way Elizabeth Bishop grasps the themes and issues usually understood as feminist, both in her poetry and in her life. Bishop identified herself as a strong feminist, yet her feminism defies the conventional understanding of the doctrine prevalent at her time. Her conception of feminism is characteristic for its strong sense of egalitarianism, which reflects both in her poetry and in the way in which she wished to be perceived. Bishop avoids a distinctly feminist strategy and decisively refuses the potential bias in favor of feminine identity, should it be at the expense of gender-neutral worth of her work. Similarly, she firmly rejects the separatist tone of the type of feminism which prevailed during her lifetime and even discards it as thoroughly unfeminist. The thesis examines Bishop’s conception of feminism from two points of view: Bishop’s general interactions with feminist thoughts and ideas and how they reflect specifically in her poetry. The first chapter of the thesis focuses on the wider feminist framework. It serves as a necessary theoretical introduction to relevant feminist and gender theories, as well as a broader background for the understanding of Bishop’s work with regard to feminism and feminist issues. This includes the general cultural context, but also its reflection in literature and the critical reception of female authors at that time. Accordingly, it also examines Bishop’s own relation to feminist doctrine and her specific conception of feminism and compares her to other female poets of her time, both the ones she tends to be likened to and the ones who are usually presented as her counterparts. The second chapter explores how the concepts discussed in the first chapter are reflected in Bishop’s poetry. The close readings of selected Bishop’s poems serve to manifest Bishop’s neutral, objective attitude toward issues generally explored by feminist writers. It examines Bishop’s employment of gender in her poetry, that is her portrayals of men and women as well as her challenging of the conventional binary gender categories. The thesis concludes with Bishop’s response to the developments in lyric poetry, which reflect the feminist rethinking of the masculine tradition in lyric poetry, and with an analysis of the way Bishop constructs her poetic personae. Keywords: Elizabeth Bishop, feminism, women’s writing, gender, 20th-century American poetry, gender identity, lyric poetry
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Tůmová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Tůmová 93 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Tůmová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Stephan Delbos, M.F.A. 68 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Mgr. Ondřej Pilný, Ph.D. 153 kB