velikost textu

Zahájení hodiny literární výchovy dle zásad pedagogického konstruktivismu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zahájení hodiny literární výchovy dle zásad pedagogického konstruktivismu
Název v angličtině:
Beginning of a literary education lesson according to principles of the constructivist teaching
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Minářová
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Hausenblas
Oponent:
Mgr. Filip Komberec, Ph.D.
Id práce:
212659
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — základy společenských věd (N ČJ-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pedagogický konstruktivismus, třífázový model učení, E-U-R, metody kritického myšlení, evokace, prekoncept, motivace, literární výchova, čtenářství
Klíčová slova v angličtině:
constructivist teaching, three-stage learning cycle, E-R-R, methods of critical thinking, evocation, prekonception, motivation, literary education, reading
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice zahajování vyučování v oboru literární výchovy. Autorka si stanovila za cíl dokázat, že uplatňování konstruktivistického přístupu ve strukturování výuky vzbuzuje v žácích a studentech zájem, aktivitu a motivaci k učení, podporuje samotný učební proces a kritické myšlení. Pomocí předložených argumentů na základě studia odborné literatury a zkušeností z pedagogické praxe ověřuje pozitivní vliv využití modelu učení E-U-R. Konkrétně se zaměřuje na první z fází, evokaci, pro jejíž provedení předkládá kritéria, metody realizace a navrhuje její možný obsah. V praktické části své předpoklady ověřuje na šesti vyučovacích hodinách, jejichž reflexe dokazují, že účinná evokace podporuje proces učení.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with an issue of a teaching process initiation in a literary education. The aim of the thesis is to prove that applying a constructivist approach to the lesson structure arouses pupils’ and students’ interest, activity and motivation to learn and it also supports the learning process and critical thinking. The thesis verifies a positive effect in using of the E-U-R learning model based on studying scientific literature and author’s pedagogical experience. More specifically, the thesis focuses on the first phase, evocation. It presents the criteria and methods of realization and it suggests the possible content of evocation. In the practical part, the author verifies these findings on six lessons. The reflections prove that effective evocation supports the learning process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Minářová 1.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Minářová 207 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Minářová 203 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Hausenblas 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Komberec, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 155 kB