velikost textu

Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrše

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrše
Název v angličtině:
Ancient ideal in the concept of Miroslav Tyrš
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Novotný
Vedoucí:
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Pádivý
Id práce:
212654
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy tělesná výchova — základy společenských věd (N TV-ZSV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Antická ideál, renesance antiky, Sokol, Tyrš, Humanitní rozvoj člověka, Antika, harmonie
Klíčová slova v angličtině:
Ancient Ideal, Ancient Renaissance, Sokol, Tyrš, Human Development, Antiquity, Harmony
Abstrakt:
NÁZEV: Antický ideál v pojetí Miroslava Tyrš AUTOR: Bc. Filip Novotný KATEDRA: Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. ABSTRAKT: Cílem práce je postihnout antický ideál, který můžeme chápat jako historickou skutečnost od doby jeho vzniku. Dále tato práce popisuje, jak se tento ideál projevoval v umění a jak jej lze chápat filosoficky. Hlavním úkolem této práce je charakteristika antického ideálu v pojetí Miroslava Tyrše, který se nechal inspirovat antikou a moderními filosofickými směry. Sokol, který založil jako tělovýchovnou jednotu, nebyl cílem sám o sobě, ale prostředkem k aplikaci tohoto ideálu v Čechách v době 19. století, který dopomohl k formování demokratické výchovy v Čechách, což přímo pomohlo k založení samostatného Československa, kdy sokolové byli četnými členy legií. K vypracování této práce byly použity zejména metody literární rešerše, přímé a nepřímé komparativní metody, deduktivní metoda, chronologická metoda, metoda sondy a kvantitativní metoda. Ze závěru této diplomové práce vyplývá, že Sokol nebyl pouze tělovýchovnou organizací, ale šlo o prostředí podněcující otázky, které vedou k intenci bez marga, k bezpředmětnému myšlení, k myšlení věcnému. KLÍČOVÁ SLOVA: Antický ideál, antika, harmonie, humanitní rozvoj člověka, kalokagathia, renesance antiky, Sokol, Tyrš.
Abstract v angličtině:
TITLE: The Ancient Ideal in the Concept of Miroslav Tyrš AUTHOR: Filip Novotný DEPARTMENT: Department of Physical Education, Faculty of Education, Charles University SUPERVISOR: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar. Ph.D. ABSTRACT: The aim of the thesis is to describe the ancient ideal, which can be understood as a historical fact, when this ideal originates. Furthermore, this work describes how this ideal is manifested in art and how this ideal can be understood philosophically. The main aim of this work is to describe the ancient ideal in the concept of Miroslav Tyrš, who was inspired by the ancient world and modern philosophical directions. Sokol, who founded it as a physical education unity, was not a goal in itself, but a means of applying this ideal in Bohemia in the 19th century, which helped to shape democratic education in Bohemia, which helped to establish independent Czechoslovakia, when the falcons were numerous legion members. The methods used to elaborate this work are especially literary searches where both primary sources and secondary sources were used. Deduction methods, quantitative method, chronological method, probe method, qualitative method. The conclusion of this diploma thesis is that the falcon was not only a physical education organization, but it was an environment that prompted questions that lead to an intent without marga, to pointless thinking, to factual thinking. KEYWORDS: Ancient ideal, Antiquity, Harmony, Human Development of Man, Kalokagathia, Renaissance of Antiquity, Sokol, Tyrš.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Novotný 1021 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Novotný 94 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Novotný 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Pádivý 593 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB