velikost textu

The United States and the strategic triangle of China-India-Pakistan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The United States and the strategic triangle of China-India-Pakistan
Název v češtině:
Spojené státy a strategický trojúhelník Čína-Indie-Pákistán
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Klára Hrabcová
Vedoucí:
PhDr. Jan Hornát
Oponent:
Mgr. Jana Sehnálková
Id práce:
212652
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Čína, Indie, Pákistán, USA, teorie rovnováhy moci, vyvažování, válka proti terorismu, Barack Obama, George W. Bush
Klíčová slova v angličtině:
China, India, Pakistan, USA, balance of power theory, balancing, security, war on terror, Barack Obama, George W. Bush
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce s názvem Spojené státy a strategický trojúhelník Čína-Indie-Pákistán zkoumá, jak tyto státy vyvažují vzájemné hrozby a soustředí se dále zejména na aspekt vztahů mezi USA a Pákistánem, jenž je klíčovým aktérem pro další vývoj vztahů mezi USA, Čínou a Indií. Vztahy v rámci strategického trojúhelníku mohou být definovány čínsko-pákistánským spojenectvím, čínsko-indickými rozdíly a indicko-pákistánskou rivalitou. Práce se opírá o realistickou teorii vyvažování moci, která je dále doplněna o pojetí Stephena M. Walta a jeho teorii vyvažování hrozeb. Na základě tohoto teoretického pojetí jsou pak definovány hlavní hrozby států trojúhelníku a způsoby, jakými tyto hrozby vyvažují. Rostoucí ekonomická a vojenská moc Číny a Indie má za následek intenzivní vyvažování, kdy Čína využívá spojenectví s Pákistánem a posilování své ekonomické strategie, Indie pak cílí na sbližování s USA a dalšími státy v regionu. Mezi oběma státy tak vzniká zásadní bezpečnostní dilema, které by mohlo vést k potenciálnímu konfliktu. Práce dále konstatuje, že vztah mezi Pákistánem a USA je klíčový pro udržení rovnováhy v regionu a vzájemná spolupráce USA se státy trojúhelníku, může dále vést k eliminaci terorismu, jenž představuje společnou hrozbu. Pro udržení silných vztahů USA a Pákistánu je klíčové stanovení dlouhodobé strategie v Pákistánu, která povede nejen k prohloubení vztahů, ale také ke stabilizaci regionu a udržení pozice a vlivu Spojených států.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis called “The United States and the strategic triangle of China-India-Pakistan” examines how the states balance mutual threats. It also focuses on the aspect of U.S.-Pakistani relationship which is a key factor for the further development of the relations in the region. Strategic triangle relations can be defined by Sino-Pakistani alliance, Sino-Indian differences and Indian-Pakistani rivalry. The work is based on a realist concept of the balance of power theory with further focus on the Stephen M. Walt’s concept of balance of threat. Based on the theoretical framework, the main threats of the triangle states and the ways they balance these threats are analysed. The growing economic and military power of China and India has resulted in intense balancing, with China using an alliance with Pakistan and strengthening its economic strategies, and with India strengthening the ties with the U.S. and other countries in the region. This ignites a significant security dilemma between China and India, further leading to a potential conflict. The paper further argues that the relationship between the U.S. and Pakistan is key for maintaining regional balance. Therefore, to maintain the strong ties with Pakistan, a setting of long-term U.S. strategy in Pakistan is crucial for increasing the cooperation with Islamabad, stabilizing the region and preserving the U.S. influence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Hrabcová 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Hrabcová 170 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Hrabcová 340 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Hornát 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Sehnálková 190 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 152 kB