text size

Hanuš Bartoň jako skladatel, klavírista a hudební pedagog

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Hanuš Bartoň jako skladatel, klavírista a hudební pedagog
Titile (in english):
Hanuš Bartonň as a composer, pianist, and academic music educator
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Martin Lochovský
Supervisor:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Opponent:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Thesis Id:
212646
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Study programm:
Teacher Training for Secondary Schools (N7504)
Study branch:
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools English Language — Music (N AJ-HV)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
08/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Hanuš Bartoň, skladatel, skladba, klavírista, pedagog, portrét, současná hudba, AMU, postmodernismus, výuka skladby, klavír, český autor, polystylovost, idiomy, procesy
Keywords:
Hanuš Bartoň, composer, composition, pianist, educator, portrait, contemporary music, The Academy of Performing Arts in Prague, postmodernism, teaching composition, piano, Czech author, polystylism, idioms, processes
Abstract (in czech):
ABSTRAKT: Autor této práce usiluje o vytvoření souhrnného portrétu současného českého skladatele a pedagoga Hanuše Bartoně se zaměřením na jeho skladatelskou, interpretační a pedagogickou činnost. Cílem práce je zjistit, ucelit a poskytnout informace, které mohou být dále využity jak pro svůj muzikologický potenciál, zejména při analýze vývoje české hudební tvorby konce 20. století a současnosti, tak pro svůj potenciál pedagogický (skladby pro děti a skladatelova pedagogická činnost). Práce je systematicky členěna do několika oblastí. Na začátku se věnuje životopisu samotného skladatele, poté se přesouvá k jeho dílu, které systematizuje a zároveň v něm hledá stylový vývoj a jeho tendence. Bartoňova tvorba je rozmanitá, má specifický a značně stylisticky syntetizující charakter odpovídající postmodernímu ideálu. Z větší části se jedná o díla instrumentální, avšak zahrnuje i díla hudebně dramatická, vokální, elektroakustická nebo hudbu scénickou a další. Tato díla jsou stručně popsána a je též uvedeno jejich provedení. Zahrnuta je i dostupnost relevantních materiálů v knihovnách. Velká pozornost je zde věnována i klavírním skladbám pro děti. Dále se práce přesouvá ke skladatelově interpretační činnosti v oblasti klavíru. Na závěr se řešitel věnuje Bartoňově pedagogické činnosti, v rámci které je přiblížen skladatelův přístup k výuce kompozice a jeho publikace, které mají souvislost s touto problematikou. V této části rovněž nejsou opomenuti ani absolventi, kteří u něj dokončili studium skladby.
Abstract:
ABSTRACT: The author of this thesis endeavours to create a comprehensive portrait of Hanuš Bartoň, a Czech contemporary composer, pianist, and academic educator. The thesis is focused on his compositions and his contribution as a pianist and a teacher with the aim to establish a practical source of information. This source ought to fulfil both its musicological potential, especially concerning the analysis of Czech classical music of the end of the 20th century up till now, as well as its potential in the field of education, noting Bartoň’s works for children and his academic pedagogical contribution. The thesis is systematically organised into several parts. The main body starts with the composer’s biography. The attention then moves to his compositions, which are systematically presented and commented on from the perspective of Bartoň’s musical style development and its tendencies. His works adhere to the postmodern ideal considering the fact that the music deals in a specific way with the synthesis of stylistic elements. The scope of his oeuvre is relatively wide. It mostly encompasses instrumental pieces, although there are many others including, for example, musical-dramatic works, vocal pieces, electroacoustic music, and music for the theatre. The individual compositions and their performances are briefly described. If available, sheet music or audio materials and recordings are mentioned as well. A great deal of attention is also paid to piano works for children. The next part of the thesis is concerned with Bartoň’s career and contribution as a pianist. In the final section, the author is devoted to the composer’s pedagogical work where his publications relevant to this topic are also reflected. Lastly, his students which studied and graduated in composition are not to be excluded either.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Martin Lochovský 4.22 MB
Download Abstract in czech Bc. Martin Lochovský 206 kB
Download Abstract in english Bc. Martin Lochovský 210 kB
Download Supervisor's review PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 478 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 212 kB
Download Defence's report prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 155 kB