velikost textu

Hanuš Bartoň jako skladatel, klavírista a hudební pedagog

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hanuš Bartoň jako skladatel, klavírista a hudební pedagog
Název v angličtině:
Hanuš Bartonň as a composer, pianist, and academic music educator
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Martin Lochovský
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Id práce:
212646
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy anglický jazyk — hudební výchova (N AJ-HV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hanuš Bartoň, skladatel, skladba, klavírista, pedagog, portrét, současná hudba, AMU, postmodernismus, výuka skladby, klavír, český autor, polystylovost, idiomy, procesy
Klíčová slova v angličtině:
Hanuš Bartoň, composer, composition, pianist, educator, portrait, contemporary music, The Academy of Performing Arts in Prague, postmodernism, teaching composition, piano, Czech author, polystylism, idioms, processes
Abstrakt:
ABSTRAKT: Autor této práce usiluje o vytvoření souhrnného portrétu současného českého skladatele a pedagoga Hanuše Bartoně se zaměřením na jeho skladatelskou, interpretační a pedagogickou činnost. Cílem práce je zjistit, ucelit a poskytnout informace, které mohou být dále využity jak pro svůj muzikologický potenciál, zejména při analýze vývoje české hudební tvorby konce 20. století a současnosti, tak pro svůj potenciál pedagogický (skladby pro děti a skladatelova pedagogická činnost). Práce je systematicky členěna do několika oblastí. Na začátku se věnuje životopisu samotného skladatele, poté se přesouvá k jeho dílu, které systematizuje a zároveň v něm hledá stylový vývoj a jeho tendence. Bartoňova tvorba je rozmanitá, má specifický a značně stylisticky syntetizující charakter odpovídající postmodernímu ideálu. Z větší části se jedná o díla instrumentální, avšak zahrnuje i díla hudebně dramatická, vokální, elektroakustická nebo hudbu scénickou a další. Tato díla jsou stručně popsána a je též uvedeno jejich provedení. Zahrnuta je i dostupnost relevantních materiálů v knihovnách. Velká pozornost je zde věnována i klavírním skladbám pro děti. Dále se práce přesouvá ke skladatelově interpretační činnosti v oblasti klavíru. Na závěr se řešitel věnuje Bartoňově pedagogické činnosti, v rámci které je přiblížen skladatelův přístup k výuce kompozice a jeho publikace, které mají souvislost s touto problematikou. V této části rovněž nejsou opomenuti ani absolventi, kteří u něj dokončili studium skladby.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT: The author of this thesis endeavours to create a comprehensive portrait of Hanuš Bartoň, a Czech contemporary composer, pianist, and academic educator. The thesis is focused on his compositions and his contribution as a pianist and a teacher with the aim to establish a practical source of information. This source ought to fulfil both its musicological potential, especially concerning the analysis of Czech classical music of the end of the 20th century up till now, as well as its potential in the field of education, noting Bartoň’s works for children and his academic pedagogical contribution. The thesis is systematically organised into several parts. The main body starts with the composer’s biography. The attention then moves to his compositions, which are systematically presented and commented on from the perspective of Bartoň’s musical style development and its tendencies. His works adhere to the postmodern ideal considering the fact that the music deals in a specific way with the synthesis of stylistic elements. The scope of his oeuvre is relatively wide. It mostly encompasses instrumental pieces, although there are many others including, for example, musical-dramatic works, vocal pieces, electroacoustic music, and music for the theatre. The individual compositions and their performances are briefly described. If available, sheet music or audio materials and recordings are mentioned as well. A great deal of attention is also paid to piano works for children. The next part of the thesis is concerned with Bartoň’s career and contribution as a pianist. In the final section, the author is devoted to the composer’s pedagogical work where his publications relevant to this topic are also reflected. Lastly, his students which studied and graduated in composition are not to be excluded either.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Lochovský 4.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Lochovský 206 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Lochovský 210 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 478 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 155 kB