velikost textu

Úpravy lidových písní z Uherskohradišťska a jejich využití na ZŠ, SŠ a ZUŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Úpravy lidových písní z Uherskohradišťska a jejich využití na ZŠ, SŠ a ZUŠ
Název v angličtině:
Arrangements of folk songs from the region of Uherské Hradiště and their use in primary schools, high schools and elementary art schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Benjamín Hájek
Vedoucí:
Mgr. Jana Veverková
Oponent:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Id práce:
212645
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy hudební výchova — sbormistrovství (N HV-SBO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Uherské Hradiště, Uherskohradišťsko, lidová píseň, folklór, úpravy lidových písní
Klíčová slova v angličtině:
Uherské Hradiště, region of Uherské Hrdadiště, folk song, folklore, arrangements of folk songs
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá regionálními písněmi z okolí Uherského Hradiště a jejich úpravami vytvořenými cimbálovými muzikami z uherskohradišťského regionu. Ve výběru sledovaného materiálu zpracovává zejména charakteristickou stavbu, zvláštnosti i typické znaky jednotlivých písní z této oblasti a nalézá charakteristické prvky v úpravách interpretů daných písňových sérií. Podrobně se zabývá analýzou písňových sérií (ze záznamových médií i z poslechu autentických produkcí), jejich základními tendencemi ve formování instrumentálních a vokálně-instrumentálních úprav i vyvozením pravidel a charakterizujících struktur při práci s harmonií, melodií, smykem, dynamikou aj. Poukazuje na rozdíl amatérských i uměleckých přednesů, na rozdílnost jejich zpracování a tvůrčího rozvedení. Určuje podmínky, za kterých vzniká ryze folklórní produkce dané oblasti, a kdy jsou do ní začleňovány prvky, které nemohou být vnímány v dané oblasti jako autenticky folklórní a jsou tedy již brány jako umělecká invence interpretů a pouze folklórem inspirovaná stylizace. Vytváří koncepci hodnocení úrovně stylizací lidových písní Uherskohradišťska, doporučuje tyto stylizace žákům a studentům s různou hudební vyspělostí a nabízí učitelům podporu pro samostatnou inovativní práci při tvoření vlastních písňových sérií. Práce poukazuje na dílčí teoretické a praktické otázky, jak může učitel na prvním i druhém stupni ZŠ, středních školách i ZUŠ pracovat s folklórním materiálem tak, aby podpořil tvůrčí a improvizační schopnosti žáků a studentů a zároveň udržel úroveň hudební folkloristické produkce stylově čistou.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis deals with regional songs from the surroundings of Uherské Hradiště and their modifications created by dulcimer music groups from Uherské Hradiště region. In the selection of the chosen materials the thesis analyzes especially the characteristic structure, peculiarities and typical features of individual songs from this area, and finds characteristic elements in the arangements of the performers of the set of these songs. It deals in detail with the analysis of song series (from recording media and listening to authentic productions), their basic tendencies in the formation of instrumental and vocal-instrumental modifications and the deduction of rules and characterizing structures in harmony, melody, bow movement, volume changes, and others. It points out the difference between amateur and artistic performances, the difference between their processing and creative making. It determines the conditions under which purely folklore production of a given region is created and when it incorporates elements that cannot be perceived in the given area as authentic folklore and thus are already taken as artistic inventions of artists and only folklore-inspired stylization. It creates a conception of the level of stylization of folk songs from the region of Uherské Hradiště, recommend these stylizations to pupils and students of different level of musical growth, and offers a support to teachers for individual inovational work during a creation of song sets of their own. The work highlights the partial theoretical and practical approach of how a teacher of the lower and upper classes of primary schools, high schools and elementary art schools can work with folklore material to support students' artistic and improvisation skills while keeping the level of musical folklore production with a clear style.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Benjamín Hájek 1.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Benjamín Hájek 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Benjamín Hájek 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Veverková 360 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 487 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr. 155 kB