velikost textu

Internetové obchodování s mezinárodním prvkem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Název v angličtině:
Internet business transactions with an international element
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc.
Vedoucí:
JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Oponent:
JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Id práce:
212632
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
internet, mezinárodní právo soukromé, ochrana spotřebitele
Klíčová slova v angličtině:
internet, private international law, consumer protection
Abstrakt:
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem Abstrakt Internet je relativně nový fenomén, který vznikl před několika desítkami let. Od té doby rostl význam internetu; stal se nástrojem, který většina lidí používá každý den. Právní úprava musela reagovat na tuto expanzi, a proto některé právní instituty vznikly, zatímco jiné koncepty se přeměnily tak, aby odrážely sociální vztahy a obchodní transakce na internetu. Stejně I koncept ochrany spotřebitele musel reflektovat tyto změny. Tato práce se zabývá internetovým obchodováním s mezinárodním prvkem, a to se zaměřením především na aspekty ochrany spotřebitele v těchto transakcích. Cílem práce je poskytnout odpovědi na výzkumnou otázku a hypotézy. Výzkumná otázka uvedená v této práci zní takto: „Poskytují analyzované právní předpisy adekvátní ochranu spotřebitele v rámci mezinárodních transakcí na internetu?“ Práce využívá především metody analytické, ale i metodu komparační, metodu syntézy nebo popisnou metodu. Práce je rozdělena do následujících kapitol: úvod, který představuje čtenáři výzkumnou otázku a metodologii. Další kapitola je zaměřena na vysvětlení základních pojmů souvisejících s diplomovou prací, po které následuje nejdůležitější kapitola s analýzou 4 evropských nařízení a směrnic a českého zákona o mezinárodním právu soukromém. Následně je vývoj a rozšiřování ochrany spotřebitele ukázán na příkladu pravidel upravujících zástupné žaloby v EU. Závěr práce poskytuje odpovědi na výzkumné otázky a hypotézy. Výzkumná otázka může být zodpovězena tak, že v rámci internetových transakcí s mezinárodním prvkem je zachována odpovídající ochrana spotřebitele, avšak existuje prostor pro zlepšení této ochrany. Klíčová slova: internet, mezinárodní právo soukromé, ochrana spotřebitele 90
Abstract v angličtině:
Internet business transactions with an international element Abstract The internet is a relatively new phenomenon that emerged a few decades ago. Since that, the importance of the internet was growing, and it has become a tool that the majority of people use every day. Therefore, the legal regulation needed to react to this expansion, and some legal concepts emerged, whereas the other ones were developed to reflect social relationships and business transactions on the internet. Similarly, the concept of consumer protection needed to reflect the changes as well. This thesis examines internet business transactions with an international element, focusing mainly on the aspects of consumer protection in such transactions. The aim of this thesis is to provide the answers to the research question and following hypotheses. The research question set in this thesis stands as follows: “Does the legislation analyzed provide adequate consumer protection within the context of international business transactions over the internet.” The thesis uses mainly the method of analysis, but also comparative method, method of synthesis or descriptive method. The thesis is divided into the following chapters: introduction, which provides the reader with a research question and methodology. The next chapter focuses on the explanation of basic terms related to the thesis, followed by the most important chapter with the analysis of 4 EU regulations and directives as well as the Czech Act Governing Private International Law. After that, the development and enlargement of consumer protection are shown on the example of rules governing the representative actions in the EU. The conclusion of the thesis provides answers to the research questions and hypotheses. The research question can be answered in a way, that adequate consumer protection is maintained within the context of internet transactions with an international element, but there exists a room for improvement of such protection. Key words: internet, private international law, consumer protection 91
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc. 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc. 116 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Jan Škrabka, M.A., M.Sc., M.Sc. 73 kB