velikost textu

Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví
Název v angličtině:
Civil liability in healthcare
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Filip Jurnečka
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
Id práce:
212619
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Občanské právo, občanskoprávní odpovědnost, zdravotnické právo
Klíčová slova v angličtině:
Civil law, civil liability, medical law
Abstrakt:
Občanskoprávní odpovědnost ve zdravotnictví Abstrakt Tématem diplomové práce je občanskoprávní odpovědností ve zdravotnictví. Záměrem diplomanta bylo poskytnout rozbor platného právního stavu za současného pojednání o jednotlivých aspektech právní odpovědnosti, lex artis a zákonných skutkových podstatách povinnosti nahradit škodu. V první kapitole diplomové práce je pojednáváno o hierarchickém dělení právních pramenů relevantních v oblasti zdravotnického práva se zaměřením na úpravu týkající se termínu lex artis. V oblasti mezinárodního práva je pojednáváno o Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, jež lze považovat za východisko pro vnitrostátní úpravu, jmenovitě pro zákon o zdravotních službách. V závěru této kapitoly je poskytnut stručný výklad týkající se stěžejního stavovského předpisu, a to etického kodexu vydaného Českou lékařskou komorou. V druhé kapitole je nejdříve pro úplnost vysvětlen pojem občanskoprávní povinnosti a jeho vliv na občanskoprávní odpovědnost. Následně diplomant pojednává o jednotlivých koncepčních teoriích soukromoprávní odpovědnosti. Konkrétně se jedná o občanskoprávní odpovědnost jako hrozbu sankcí, sankční pojetí a některá další pojetí právní odpovědnosti včetně současného pohledu na předmětnou problematiku. Dále jsou uvedeny jednotlivé předpoklady vzniku odpovědnosti a její funkce. Třetí kapitola se zaobírá terminologickým rozborem lex artis a jeho interpretačními úskalími. Toto je analyzováno v kontextu relevantních právních předpisů, jmenovitě jeho zakotvení v Úmluvě o lidských právech a biomedicíně, občanském zákoníku a zákoně o zdravotních službách. Předmětem poslední kapitoly je poskytnutí přehledu jednotlivých skutkových podstat povinnosti nahradit škodu, jak jsou uvedeny v občanském zákoníku. Jsou v této kapitole rozděleny na skutkové podstaty obecné a zvláštní, jež zahrnuje škodu způsobenou tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání, škoda z provozní činnosti, škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným, škoda způsobená věcí, škoda způsobená na odložené nebo vnesené věci a konečně škoda způsobená informací nebo radou. Klíčová slova: občanské právo, občanskoprávní odpovědnost, zdravotnické právo
Abstract v angličtině:
Civil liability in healthcare Abstract The topic of this master thesis is civil liability in healthcare. The aim of the author of this master thesis was to provide an analysis of the existing legislation, while also discussing individual aspects of legal liability, lex artis and as well as the individual actus reus of the duty to provide compensation for damage. The first chapter of the thesis deals with the hierarchical division of relevant legal sources with a focus on the regulation concerning the term lex artis. In the area of international law, the Convention on Human Rights and Biomedicine is discussed, which can be considered as a basis for national regulation, namely the Health Services Act. In conclusion, a brief explanation of the Code of Ethics issued by the Czech Medical Chamber is provided. In the second chapter, the concept of civil liability and its influence on civil liability is explained first and then the author of this master thesis discusses the individual conceptual theories of civil liability. It specifically concerns civil liability as a threat of sanction, sanction conceptual theory, other concepts of legal liability and a current view on this issue. It is followed by individual conditions of liability and its functions. The third chapter deals with the terminological analysis of lex artis and its interpretative difficulties. This is analyzed in context with relevant legislation, namely its role in the Convention on Human Rights and Biomedicine, the Civil Code and the Health Services Act. The subject of the last chapter is to provide an overview of the individual actus reus of the duty to provide compensation for damage as they are stated in the Civil Code. They are subdivided into general and special actus reus in this chapter, which include damage caused by person unable to assess the consequences of their acts, damage from operating activities, damage caused by particularly hazardous operation, damage caused by a thing, damage caused by a product defect, damage to a thing left at a particular place, damage to a thing brought inside, and lastly damage caused by information or advice. Keywords: civil law, civil liability, medical law
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Filip Jurnečka 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Filip Jurnečka 428 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Filip Jurnečka 470 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 294 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Šustek, Ph.D. 544 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 152 kB