velikost textu

Jaroslav Kofroň a jeho odkaz

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jaroslav Kofroň a jeho odkaz
Název v angličtině:
Jaroslav Kofroň and his legacy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jaroslava Štefanová, dipl. um.
Vedoucí:
PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jana Veverková
Id práce:
212618
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jaroslav Kofroň, skladatel, dirigent, pedagog, Příbramská filharmonie, Pražská konzervatoř.
Klíčová slova v angličtině:
Jaroslav Kofroň, composer, conductor, teacher, Příbramská Philharmonic, the Prague Conservatory.
Abstrakt:
Abstrakt Jako autorka této práce věnuji pozornost osobnosti Jaroslava Kofroně, který je známý v hudebním světě především jako pedagog a autor pedagogické literatury: Učebnice harmonie, Učebnice intonace a rytmu. Mým hlavním cílem je ozřejmit dochované informace o autorově skladatelské činnosti, která je méně známá, přestože je velmi bohatá a zaslouží si pozornost. Podle dohledaných informací jsou díla označena rokem vzniku, jejich provedením a dostupnými materiály, které jsou uloženy v knihovnách nebo na internetových stránkách. Dílčím cílem je ucelení a seznámení veřejnosti s celou šíří Kofroňovy osobnosti, kterého budeme vnímat také jako interpreta, dirigenta, sbormistra a malíře. Hlavní kapitola přináší přehled skladatelovy tvorby instrumentální, která obsahuje tvorbu orchestrální, dechovou, komorní, sólové koncerty. Velká pozornost je zaměřena na písňovou tvorbu, která čítá přes 600 písní, upravovaných či zkomponovaných pro sólové pěvecké hlasy i pro sbory: mužské, ženské, dětské i smíšené. Je zde také uvedena hudba duchovní, scénická a tvorba pro děti. Práce přináší rozbor písní „Písničky pro nejmenší“ a autorovy didaktické poznámky k cyklu skladbiček pro lesní roh a klavír „Obrázky“, určené dětem mladšího věku. Oblibu Kofroňových učebnic zachycuje dotazníkové šetření. Další kapitoly podávají ucelený pohled na Kofroňovo dětství, mládí, dobu studia. Přinášejí také podrobné informace o autorově činnosti pedagogické, dirigentské a sbormistrovské. Závěr práce je věnován autorově malířské činnosti a vzpomínkovým večerům, které se konaly po tragickém odchodu Jaroslava Kofroně. Práce vychází především z dochovaných materiálů, které jsou uloženy v rodinném archivu Leoše Kofroně a Evy Havlíčkové a byly mi půjčeny ke zpracování. Klíčová slova Jaroslav Kofroň, skladatel, dirigent, pedagog, Příbramská filharmonie, Pražská konzervatoř. 1
Abstract v angličtině:
Abstract The author of this work pays attention to Czech musical personality Jaroslav Kofroň who is known primarily as an educator and author of pedagogical literature: The textbook of harmony; The textbook of rhythm and intonation. The main objective is to bring the essential information about the artist's compositional activity that is not known, although it is very rich and deserves more attention. According to the information the works are identified with the year of their implementation and available materials that are stored in libraries or on the website. The partial aim is a comprehensive and acquaints the public with the whole range of Kofroň personality that we perceive as a performer, a conductor, a choirmaster and a painter. Main chapter provides an overview of the composer's instrumental formation that includes the creation of orchestral, brass, chamber music, solo concerts. A huge attention is focused on the creation of the song, which contains over 600 songs, edited or composed both for solo singing voices and choirs: male, female, children's and mixed. It also identified spiritual music, stage and production for children there. My work provides an analysis of song "Songs for the youngest" and the author's didactic notes Cycle pieces for horn and piano "Images", intended for children of younger age. My survey pursues a popularity of Kofroň´s textbooks. Next chapters make global view of Kofroň childhood, youth and the time of studying. They give us details about the author's pedagogical, conductoring and choirmastering work. Finally, the work depicts the artist's paintings and commemorative evening activities that took place after the tragic departure of Jaroslav Kofroň. My work is mainly based on the preserved materials which are in the family archive of Leoš Kofroň and Eva Havlíčková and I borrowed them for making my diploma work. Keywords Jaroslav Kofroň, composer, conductor, teacher, Příbramská Philharmonic, the Prague Conservatory. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jaroslava Štefanová, dipl. um. 1.41 MB
Stáhnout Příloha k práci Jaroslava Štefanová, dipl. um. 3.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jaroslava Štefanová, dipl. um. 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jaroslava Štefanová, dipl. um. 188 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Kateřina Hurníková, Ph.D. 479 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Veverková 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 155 kB