velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady
Název v angličtině:
Liability for Damage Caused by Exercise of Public Authority Focusing on the Institute of Regress Damages
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Martina Vyskočilová
Oponent:
prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.
Id práce:
212607
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
1. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Odpovědnost; škoda; regresní úhrada; stát; územní samosprávný celek; veřejná moc; nezákonné rozhodnutí; nesprávný úřední postup.
Klíčová slova v angličtině:
Liability; Damage; Regress Damages;State; Local self-governing units; Public authority; Unlawful Decision; Unlawful Exercise of Public Authority.
Abstrakt:
Abstrakt Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady Tato diplomová práce se věnuje tématu odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci s důrazem na institut regresní úhrady, jak jsou upraveny zákonem č. 82/1998 Sb. V této oblasti leží základní výzkumné otázky mé diplomové práce: Jak je institut zakotven pozitivním právem? Uplatňuje se institut regresní úhrady v praxi nebo jde jen o prázdné ustanovení? A jak se to přesně děje? Pokud ano, jaká je „úspěšnost“? Pokud ne, jaké k tomu jsou možné důvody? Formálně je vlastní text práce členěn do čtyř částí, které se dále člení do podčástí první a druhé úrovně. V první části vycházím z analýzy klíčových pojmů odpovědnost, škoda, veřejná moc a subjekty veřejné moci v rozlišení nositel a vykonavatel. Zabývám se hlediskem odpovědnosti za škodu jako zvláštním druhem odpovědnosti. Výklad doplňuje stručné pojednání o škodě vyvolané zákonným výkonem veřejné moci. Druhá část se věnuje pozitivnímu zakotvení odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci v ČR. Nejdříve pojednávám o pramenech právní úpravy na ústavou a mezinárodními prameny, dále se už věnují úpravě v zákonu č. 82/1998 Sb., který je těžištěm celé úpravy. V závěru části přidávám výklad k oblastem, ve kterých není zřetelná právní úprava odpovědnosti za škodu při výkonu veřejné moci, konkrétně zákonodárnou mocí a při výkonu jiné, než územní samosprávy. Ve třetí části se zaměřuji na samotný institut regresních úhrad. Podrobně se věnuji jeho zakotvení v pozitivním právu a dále analyzuji subjekty oprávněné k regresnímu postihu a subjekty povinné k regresní úhradě. Zvlášť podrobně se zabývám čtyřmi předpoklady vzniku regresního nároku. Jedna podkapitola je věnována otázce limitů regresní úhrady, další úpravě promlčení regresních nároků a v závěru podávám výklad k otázce fakultativnosti postihu. Čvrtá část práce se zaměřuje na praktické využití regresních úhrad v praxi. Snažím se zde dobrat odpovědí na své výzkumné otázky a k tomu využívám informace a podklady, pokud se mi je podařilo získat. Za poslední částí zařazený závěr je věnován shrnutí tématu diplomové práce, poznatkům které jsem na základě diplmového úkolu učinila a některým úvahám de lege ferenda. Svou práci jsem obohatila o přílohy. V příloze č. 1 se věnuji právní úpravě povinných k regresní úhradě. Tato příloha doplňuje a prohlubuje výklad podávaný v kap. 4 diplomové práce. Příloha č. 2 dodává obiter dictum poznatky z mého empirického průzkumu. Obsahem přílohy č. 3 je pojednání o historii odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Klíčová slova Odpovědnost; škoda; regresní úhrada; stát; územní samosprávný celek; veřejná moc; nezákonné rozhodnutí; nesprávný úřední postup.
Abstract v angličtině:
Abstract Liability for Damage Caused by Exercise of Public Authority Focusing on the Institute of Regress Damages This thesis focuses on liability for damage caused by exercise of public authority with an emphasis on the institute of regress damages as stipulated by Act. No. 82/1998 Sb. The institute of regress is emphasized throughout my paper as the fundamental research questions are: How is the institute expressed by positive law? Is it being used or is it only an empty provision? And how exactly is it being used? What is the success rate? If it is not used, what are possible reasons? The text is divided into four parts with subparts of first and second level. First part analyzes the key terms such as liability, damage, public authority and its entities. There is a disctinction between the public authority entity, who is liable for the damage, and the actual bodies, who exercise the authority. I also included a brief subchapter related to damage caused by lawful exercise of public authority. Second part analyzes how liability for damage caused by public authority is enshrined in the Czech Republic. First I addressed constitutional and international aspects, followed by provisions of Act. No. 82/1998 Sb., which is the foundation stone of the regulation. Third part is dedicated to the institute of regress damages. Entities, who are entitled to regress damages, and entities, who have the duty of compensation are discussed. The four presuppositions of duty to regress compensation are analyzed in greater detail. One subpart deals with limits of regress, another one deals with limitation period for action. And finally, I considered the “may vs. must” mode of entitlement to regress as provisioned by Act No. 82/1998 Sb. compared with other acts provisioning duties of public authority bodies. Fourth part documents the insitute of regress in action. Here is the focal point of findings and answers to my research questions. I also use my own research findings and I make partial conclusions from them. Finally, I make conclusion as to what I have arrived at during work on my thesis. I also provided my personal „de lege ferenda” point of view. My thesis is enriched by several enclosures. I would like to point out the first three of them. Fisrt enclosure looks more closely at persons with regress duty. This enclosure complements part three and four of my thesis. Second enclosure brings obiter dictum findings from my research. Third enclosure summarizes history of liability for damage caused by public authority. Key words Liability; Damage; Regress Damages; State; Local self-governing units; Public authority; Unlawful Decision; Unlawful Exercise of Public Authority.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Vyskočilová 2.69 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martina Vyskočilová 626 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Vyskočilová 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Vyskočilová 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc. 525 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 462 kB
Stáhnout Errata Mgr. Martina Vyskočilová 18.41 MB