velikost textu

Možnosti psychologické intervence se zaměřením na konec kariéry u vrcholových sportovců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti psychologické intervence se zaměřením na konec kariéry u vrcholových sportovců
Název v angličtině:
Possibilities of psychological intervention with focus on the end of the career by professional athletes
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adriana Tomešová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Baláková
Id práce:
212577
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konec sportovní kariéry|předpokládaný konec|náhlý konec|vrcholový sport|psychologické intervence
Klíčová slova v angličtině:
end of sport career|presupposed end|sudden end|elite sport|psychological intervention
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou oddílů. Nejprve je literárně přehledová část věnována teoretickému vymezení konce sportovní kariéry ve vrcholovém sportu. Dále se zaměřuje na prožívání sportovců v závislosti na dvou rozdílných druzích ukončení sportovní kariéry, předpokládaný konec a náhlý konec sportovní kariéry. Teoretická část také uvádí nejnovější možnosti intervencí ze sportovní psychologie. Ve druhém oddílu této bakalářské práce následuje návrh výzkumného projektu. Cíl tohoto výzkumného projektu je zmapovat způsob a proces ukončování sportovní kariéry vrcholových sportovců v České republice. Pro potřeby výzkumu je sestaven vzor otázek polostrukturovaného rozhovoru. Rozhovor bude veden sportovním psychologem, který bude proškolen speciálně pro požadavky tohoto výzkumného projektu. Výzkumný projekt je založen na kvalitativní metodologii se zaměřením na konec kariéry vrcholových sportovců. I
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is divided into two sections. It starts with a theoretical part, which is devoted to a theoretical demarcation of the end of careers in elite sport. Further the focus is on divergent experiencing of athletes, depending on two different types of career endings including presupposed ends and sudden ends of athletes’ sport careers. Also, the theoretical part introduces the latest possibilities of intervention in sport psychology. The second part of this thesis follows with a suggestion for a research project. The aim of this research project is to present forms and processes of the ends of sport careers from elite athletes in the Czech Republic. For research purposes, a pattern of questions of a semi-structured interview is created. The interview will be conducted by sport psychologists, who will be trained for the special aim of the research project. The study is based on a qualitative methodology with focus on the end of careers from elite athletes. 4
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adriana Tomešová 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adriana Tomešová 619 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adriana Tomešová 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adriana Tomešová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Markéta Niederlová, Ph.D. 571 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Baláková 395 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 152 kB