velikost textu

Hodnocení úrovně pohybových schopností a základních somatometrických ukazatelů u dětí v projektu ‘‘Děti na Startu‘‘

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení úrovně pohybových schopností a základních somatometrických ukazatelů u dětí v projektu ‘‘Děti na Startu‘‘
Název v angličtině:
Evaluation of motor abilities and basic somatometric indicators of children in the project ''Děti na Startu''
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Barbora Benešová
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Irena Svobodová
Id práce:
212573
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzdělávání — Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání (B TVS-VZ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hodnocení, motorika, projekt ‘‘Děti na Startu‘‘, pohybové schopnosti, somatometrické ukazatele, Unifittest, testování
Klíčová slova v angličtině:
Evaluation, motorics, motor abilities, project "Děti na Startu", somatometric indicators, Unifittest, testing
Abstrakt:
Abstrakt: Cílem práce je zjistit úroveň pohybových schopností a somatometrických ukazatelů u dětí, které se účastní projektu “Děti na startu‘‘. Teoretická část bude zpracována formou literární rešerše, praktická část bude popisovat a hodnotit vybrané motorické testy ve vztahu k věku a základním somatometrickým ukazatelům. Celkem bylo v praktické části hodnoceno a použito pět testů pohybových schopností a jedno hodnocení somatometrického ukazatele. Prvním hodnoceným testem byl skok daleký z místa, ve kterém převážná většina dětí dosáhla podprůměrného výsledku. Dalším hodnoceným testem byl sed-leh opakovaně po dobu 60 sekund, v tomto testu děti dosáhly převážně průměrných výsledků. Třetím testem byl vytrvalostní člunkový běh, ve kterém byl nejčastěji vyhodnocený výsledek výrazně podprůměrný. Čtvrtým testem byl člunkový běh 4x10 metrů, v tomto testu více než polovina dětí dopadla průměrně, nebo lépe. Posledním pohybovým testem byl modifikovaný test předklonu ve stoji, v tomto testu 22 dětí dosáhlo normálních a lepších hodnot. Hodnoty BMI, které jsme spočítali, se pohybovaly mezi 14,3 a 18,5. Klíčová slova: Hodnocení, motorika, projekt ‘‘Děti na startu‘‘, pohybové schopnosti, somatometrické ukazatele, unifittest, testování.
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this thesis is to evaluate the level of motor abilities and to find out basic somatometric indicators of children in the project ''Děti na startu''. The theoretical part will be processed in the form of literary research, the practical part will describe and evaluate selected motor tests in relation to age and basic somatometric indicators. In total, five tests of motoric abilities and one assessment of somatometric indicator were evaluated and used in the practical part. The first test evaluated was a standing broad jump where the vast majority of children achieved a below-average score. The next test evaluated was sit-ups (60 sec), in this test the children achieved mostly average results. The third test was an endurance shuttle run, in which the most often evaluated result was significantly below average. The fourth test was a shuttle run of 4x10 meters, in this test more than half of the children came off average or better. The last exercise test was a modified standing forward bend test, with 22 children achieving normal and better values. The BMI values, that we calculated were between 14,3 and 18,5. Keywords: Evaluation, motorics, motor abilities, project "Děti na startu", somatometric indicators, unifittest, testing.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Barbora Benešová 3.13 MB
Stáhnout Příloha k práci Barbora Benešová 2.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Barbora Benešová 91 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Barbora Benešová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Irena Svobodová 121 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. 152 kB