velikost textu

Digitální platformy a jejich dopad na pracovní právo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitální platformy a jejich dopad na pracovní právo
Název v angličtině:
Digital platforms and its impact on labor law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adam Konečný
Vedoucí:
JUDr. Jakub Tomšej
Oponent:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Id práce:
212551
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Digitální platformy, práce, právo
Klíčová slova v angličtině:
Digital platforms, labour, law
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je analýza dopadu digitálních platforem na pracovní právo a na podobu práce obecně. Těžištěm práce je zvolen popis způsobovaných problémů a jejich možná řešení, přičemž hlavní pozornost je věnována problematickému postavení pracovníka v ekonomice platforem a jeho možnými úpravami. V úvodu se tato práce nejprve zabývá obecnou charakteristikou digitálních platforem a jejich tříděním do tří pomyslných kategorií (crowdsourcing, on demand work a přepravní platformy). Pro lepší porozumění pracovních podmínek následně přibližuje jednotlivé fáze práce, ke kterým skrze zprostředkování platforem dochází. Po těchto uvádějících kapitolách začíná práce již věnovat pozornost potenciálním problémům. Možné problémy jsou nejprve popsány obecně a následně dochází k analýze praktických problémů, jimiž se již zabývala judikatura. Analýza judikatury je rozsáhlejší, neboť tři vybraná rozhodnutí se povšechně zabývají digitálními platformami a mimo možná řešení problémů nabízejí také pohled na konkrétní obchodní modely jednotlivých platforem. Po rozboru judikatury, která v této otázce předběhla legislativu, dochází i k její analýze. Nejprve je tedy rozebírán právní rámec Evropské Unie a některých členských států, kde je podrobněji rozebrán institut příležitostné práce, jenž vykazuje některé shodné znaky s prací skrze platformy. Po tomto rozboru je konečně zkoumán i právní rámec ČR, který ovšem stále ještě příliš nepokročil. Proto po právním rámci ČR následuje ještě jedna poslední kapitola, která se věnuje německé úpravě domácích pracovníků jakožto možné inspiraci pro úpravu českou. Závěrem je shledáno, že technologie skutečně předběhly současnou právní úpravu a jako nejvhodnější řešení se proto jeví postupná sektorová novelizace, kterou prosazuje i Úřad Vlády ČR. Do budoucna je však ideálním řešením přijetí zákona, který by umožnil obecně reagovat na digitální ekonomiku platforem alespoň pomocí obecných definic nově se vyskytujících se pojmů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis provides an analysis of digital platforms and its impact on labour law and related work patterns in general. The main focus is upon description of caused problems and their possible solutions whereas the question of worker’s status in the platform economy and its arrangements is predominantly discussed. The introduction leads the reader to general description of digital platforms and its three main subsets (crowdsourcing, on deman work and passenger transport services). For a better undestanding the thesis further gives an idea of working conditions by analysing each working stage affected by platforms. After these initial introductory findings the thesis focuses on potential problems. The possible problems are first being described in general and then discussed from the practical point of view as they were already seen by various courts in the past. The sole analysis of courts decision is rather extensive since the three chosen decisions not only give us answers to some problematic questions but they also provide highly beneficial info about platforms in general and their business models as well. Finally, after the thesis is done with court decisions it continues to analyze applicable legal frameworks. First are being analyzed the European requirements and frameworks provided by EU itself and some other countries who have already made progress mainly by applying casual work frameworks onto digital platform labour. After this breakdown the Czech frameworks are analyzed only to find out that Czech Republic hasn’t advanced much yet in this area. Which is why the next chapter discussing the German framework of homeworkers follows to offer possible inspiration. The thesis concludes with finding that technology once again overgrew valid legal concepts and thus the best solution would be gradual sector revision enforced also by the Office of the Government of the Czech Republic. The ideal solution pro futuro however would be adoption of general law responding to various aspects of digital economy which would provide definiton of digital platforms to start with.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adam Konečný 939 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adam Konečný 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adam Konečný 52 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jakub Tomšej 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 152 kB