velikost textu

Přístupy k žákovi s poruchami učení a chování na druhém stupni základní školy z pohledu asistenta pedagoga

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístupy k žákovi s poruchami učení a chování na druhém stupni základní školy z pohledu asistenta pedagoga
Název v angličtině:
Attitudes to pupil with learning disabilities and behavioral disorder at lower secondary school from the perspective of school teacher assistant
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Bergmannová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Id práce:
212546
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Program studia:
Speciální pedagogika (B7506)
Obor studia:
Speciální pedagogika (B SPPG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
27. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
specifické poruchy učení, ADD, ADHD, asistent pedagoga, podpůrné opatření
Klíčová slova v angličtině:
specific learning disabilites, ADD, ADHD, school teacher assistant, support measures
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem práce je charakteristika přístupů k žákovi se specifickými poruchami učení a chování na druhém stupni v rámci běžné třídy základní školy. V teoretické části práce je charakterizován systém školství v České republice a legislativní rámec základního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále je ze skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami vymezena skupina žáků se specifickými poruchami učení a chování. Blíže je charakterizována podpora, která je těmto žákům poskytována a stručně vymezena náplň práce asistenta pedagoga. Vzhledem k tomu, že se specifické poruchy učení často pojí s dalšími obtížemi, je blíže popsán syndrom ADD/ADHD a v poslední části je specifikována osobnost žáka. Cílem bakalářské práce je zpracovat a charakterizovat přístupy k žákovi, kterému byla diagnostikována specifická porucha učení – dysgrafie a porucha chování na bázi ADHD z osobních zkušeností z pozice asistenta pedagoga. Pro výzkumné šetření byla zvolena metoda sběru dat zúčastněné pozorování a polostrukturovaný rozhovor, který byl realizován s třídním učitelem třídy, ve které je žák vzděláván a se samotným informantem výzkumného šetření. Základní technikou byla zvolena případová studie. KLÍČOVÁ SLOVA Specifické poruchy učení, ADD, ADHD, asistent pedagoga, podpůrné opatření
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The main subject of the thesis is based on characteristics of the attitudes to a pupil with specific learning disabilities and behavioral disorder in the frame of an upper stage of an ordinary elementary school (based on the standards of the Czech republic). The theoretical part initially describes the school system of Czech republic and the legislative framework of the primary education of pupils with special educational needs. Subsequently, a group of pupils with specific learning disabilities and behavioral disorder is defined from a main group of pupils with special educational needs. Thereafter, the provided support to those pupils is characterized alongside with a brief job description of a school teacher assistant. Considering the frequent connection of special learning disabilities to other difficulties, the symptom ADD/ADHD is explained as next. The pupil’s personality is specified in the last section. The objective of this Bachelor’s thesis is the processing and the description of the attitudes to a pupil, to whom a special learning disability was diagnosed – dysgraphia and behavioral disorder on the basis of ADHD, obtained through personal experience from the position of a school teacher assistant. The method of data collection chosen for this research investigation is a participant observation together with semistructured interview, which was realized with the help of the pupil’s class teacher and the research investigator. The case study as the fundamental technique has been chosen. KEYWORDS Specific learning disabilities, ADD, ADHD, school teacher assistant, suppor measures
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Bergmannová 507 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Bergmannová 87 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Bergmannová 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. 1.17 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Eva Marádová, CSc. 1.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. 152 kB