velikost textu

Ústavní zakotvení a postavení státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ústavní zakotvení a postavení státního zastupitelství jako orgánu veřejné žaloby
Název v angličtině:
Constitutional framework and position of the Public Prosecutor's Office as institution representing public prosecution
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Yannick Habily
Vedoucí:
JUDr. Jiří Hřebejk
Oponent:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
Id práce:
212525
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra ústavního práva (22-KUP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Státní zastupitelství, Ústavní zakotvení, Nezávislost
Klíčová slova v angličtině:
Public Prosecutor's Office, Constitutional Framework, Independence
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této diplomové práce je podat komplexní rozbor ústavního zakotvení a postavení státního zastupitelství. Ústavním zakotvením státního zastupitelství rozumím jeho vymezení a systematické řazení v Ústavě. Pod pojmem postavení státního zastupitelství pak rozumím míru autonomie a pozici státního zastupitelství v systému orgánů veřejné moci, včetně vztahu k těmto orgánům. V souvislosti s vymezeným cílem práce se rovněž zabývám problematikou historického vývoje institutu veřejné žaloby a úvahami nad možnou změnou jeho zakotvení. Státní zastupitelství je soustavou úřadů státu, které zastupují stát při ochraně veřejného zájmu. Ústava pověřuje státní zastupitelství úkolem zastupovat veřejnou žalobu v trestním řízení. Právě tento úkol činí ze státního zastupitelství jedinečnou a nezastupitelnou instituci, jež se společně se soudy podílí na výkonu trestní spravedlnosti, a je tak tedy orgánem nezbytným pro fungování právního státu. Vlastní text práce je členěn, vyjma úvodu a závěru, do celkem šesti ústředních kapitol. Prostřednictvím první kapitoly je podán přehled historického vývoje orgánů veřejné žaloby v kontinentální Evropě a zvlášť pak pojednávám o vývoji veřejné žaloby na našem území. Ve druhé kapitole se blíže věnuji zákonné úpravě státního zastupitelství s důrazem na jeho organizaci, správu, vztahy uvnitř soustavy a působnost v trestní i netrestní oblasti. V neposlední řadě se v rámci této kapitoly také zabývám samotným postavením státních zástupců. Ve Třetí kapitole čtenáře seznamuji s ústavním zakotvením státního zastupitelství a jeho vymezením v rámci vnitřní systematiky Ústavy. Čtvrtá kapitola je věnována problematice postavení státního zastupitelství mezi orgány veřejné moci a blíže popisuje vzájemné vztahy mezi státním zastupitelstvím a orgány moci zákonodárné, moci soudní a moci výkonné. Pátá kapitola se věnuje otázce nezávislosti státního zastupitelství, potažmo nezávislosti a nestrannosti jednotlivých státních zástupců. Taktéž se v rámci jedné z podkapitol zaobírá vývojem judikatury Ústavního soudu ve vztahu k nezávislosti státního zastupitelství. V šesté kapitole se pokouším de constitione ferenda představit možné alternativy ústavního zakotvení státního zastupitelství.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to provide comprehensive analysis of constitutional framework and position of the Public prosecution. By term constitutional framework of the Public prosecution. I understand its definition and subsumption under the Constitution of the Czech Republic. By position of the Public prosecution I understand its degree of autonomy and its position within the system of public administration bodies including its relations with them. In relation to the goal of this thesis I also deal with the historical development of public prosecution and consideration over the possible amendments of its framework. The public prosecution service is a system of state offices which represent the state in protecting public interest. The constitution entrusts the Public prosecution office with the task of representing public prosecution in penal proceedings. And that is what makes the Public Prosecution office unique and irreplaceable institution, which together with the courts takes part in the exercise of penal justice and shall be therefore considered as necessary institution for the state governed by the rule of law. The thesis is divided into six main chapters except for its introduction and final part. The first chapter provides the overview of historical development of public prosecution with the main focus on our own territory. Through the second chapter I closely deal with the legal regulations on Public prosecution office with emphasis being placed on its organization, administration and relation within the public prosecution service and its competence both in penal and non-penal proceeding. Last but not least I also, within this chapter, deal with the status of public prosecutors. The third chapter introduces its readers to constitutional framework of Public prosecution and its subsumption under the Constitution of the Czech Republic. The fourth chapter is dedicated to the issue of the Public prosecution office´s position within public administration bodies and in detail describes mutual relations between Public prosecution office and legislation bodies, executive bodies as well as judiciary bodies. The fifth chapter deals with the issue of independence and impartiality of State prosecution office as well as independence of state prosecutors alone. One of the subheadings in this chapter is dedicated to the analysis of judgments of Constitutional court of the Czech Republic relating independence of state prosecution office. The six chapter is aimed at presenting de constitione ferenda possible alternatives of the constitutional framework of Public prosecution office.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Yannick Habily 1.14 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Yannick Habily 124 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Yannick Habily 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Jiří Hřebejk 33 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. 152 kB