velikost textu

Postavení insolvenčního správce v oddlužení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení insolvenčního správce v oddlužení
Název v angličtině:
Legal possition of the insolvency administrator in debt reliéf
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Monika Mráčková
Vedoucí:
JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
212523
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insolvenční správce, oddlužení, insolvenční řízení
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency administrator, debt relief, insolvency proceedings
Abstrakt:
Postavení insolvenčního správce v oddlužení ABSTRAKT Insolvenční správce má v insolvenčním řízení nezastupitelnou roli. Nejedná se ani o zástupce dlužníka ani věřitelů, musí ale hájit zájmy obou stran a směřovat insolvenční řízení tím směrem, aby byl naplněn jeho účel. Účelem insolvenčního řízení je dosáhnout co největšího uspokojení věřitelů bez toho, aby byl některý z účastníků řízení nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn1. Cílem této diplomové práce s názvem „Postavení insolvenčního správce v oddlužení“ je komplexně zanalyzovat postup insolvenčního správce, jeho úlohu a činnost v oddlužení. Vedlejším předmětem diplomové práce je zhodnocení právní úpravy oddlužení, která byla podstatným způsobem změněna novelou č. 31/2019 Sb. Vlastní text diplomové práce je rozdělen na dvě části, na část teoretickou a praktickou. První, teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol, ve kterých je podána charakteristika osoby insolvenčního správce, včetně jeho postavení vůči jiným subjektům v insolvenčním řízení. V druhé a třetí kapitole je specifikován proces vydávání povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce, včetně podmínek, které pro vydání povolení musí splňovat. Ve čtvrté kapitole poskytuje práce čtenáři vhled do procesu ustavování insolvenčních správců pro jednotlivá insolvenční řízení. Druhá, praktická část diplomové práce je rozdělena do 6 šesti kapitol, které poskytují komplexní rozbor činnosti insolvenčního správce v oddlužení. Pořadí kapitol je koncipováno z časového hlediska, od rozhodnutí o úpadku dlužníka po splnění oddlužení. Tato část diplomové práce zahrnuje v jednotlivých kapitolách komparaci obou způsobů oddlužení – samostatného zpeněžování majetkové podstaty a plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty a rovněž i komparaci činnosti insolvenčího správce v oddlužení od konkursu. Svým obsahem je tato část stěžejní částí celé diplomové práce. Klíčová slova: Insolvenční správce, oddlužení, insolvenční řízení 1 Důvodová zpráva k zákonu č. 182/2006 Sb., 182/2006 Dz. – Obecná část
Abstract v angličtině:
Legal possition of the insolvency administrator in debt reliéf Abstract An insolvency administrator has an irreplaceable role in the insolvency proceedings. He isn´n an lawyer of debtor or creditors. However, he has to defend a legal interests both of them and to direct insolvency proceedings in such a way that its purpose is fulfilled. The purpose of the insolvency proceedings is to achieve the greatest satisfaction of creditors without any unjustly harmed or unlawfully favored party. The aim of this diploma thesis called „Legal possition of the insolvency administrator in debt relief“ is to comprehensively analyze the insolvency administrator´s procedure, its role and activity in debt relief. The secondary subject of the thesis is the evaluation of the debt relief legislation, which was substantially amended by an amendment No. 31/2019 Sb. Text of the thesis is divided into two parts, theoretical and practical. Initial part is divided into four chapters, in which the characteristics of the insolvency administrator, including his position towards other entities in insolvency proceedings. The second and third chapters specify the process of issuing the insolvency administrator´s license, including the conditions they must fulfill in order to be authorized. The fourth chapter gives the reader insight into the process of establishing insolvency administrators for individual insolvency proceedings The second, practical part of the thesis is divided into six chapters, which provide a comprehensive analysis of the insolvency administrator in debt relief. The order of chapters is drawn up in terms of time, from the decision on the debtor's bankruptcy to the discharge of debt relief. This part of the thesis includes in the individual chapters a comparison of both methods of debt reliéf - independent liquidation of assets and fulfillment of repayment schedule with liquidation of assets as well as a comparison of the insolvency administrator´s performance in bankruptcy reliéf. The content of this part is the core part of the whole thesis. Klíčová slova: Insolvency administrator, debt relief, insolvency proceedings 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Monika Mráčková 640 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Monika Mráčková 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Monika Mráčková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB