velikost textu

Mycorrhizal fungal diversity along altitudinal gradients

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mycorrhizal fungal diversity along altitudinal gradients
Název v češtině:
Diverzita mykorhizních hub podél výškových gradientů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Pavlína Schultzová
Vedoucí:
Mgr. Petr Kohout
Oponent:
Mgr. Tereza Mašínová, Ph.D.
Id práce:
212516
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
mykorhizní houby, výškové gradienty, diverzita, druhová bohatost, klimatická změna
Klíčová slova v angličtině:
mycorrhizal fungi, altitudinal gradients, diversity, species richness, climate change
Abstrakt:
Abstrakt Mykorhizní symbióza je nedílnou součástí všech terestrických ekosystémů a jedná se o nejrozšířenější mutualistický vztah na světě. Nicméně, naše znalosti týkající se diverzity mykorhizních hub podél výškových gradientů jsou značně omezené. Většina dosavadních výzkumů poukazuje na snižování diverzity mykorhizních hub s rostoucí nadmořskou výškou nebo jejich nejvyšší diverzitu ve středních nadmořských výškách, což odpovídá obecným trendům, které byly pozorovány u makroorganismů podél výškových gradientů. Nižší diverzita mykorhizních hub ve vyšších nadmořských výškách může mít v některých oblastech velký vliv na hostitelské rostliny, které kvůli globálnímu oteplování migrují vzhůru. Pochopení změn v distribuci mykorhizních hub podél výškových gradientů nám tedy umožní lépe předpovědět vliv klimatických změn na mykorhizní houby i hostitelské rostliny. Abychom rozšířili své znalosti ohledně diverzity mykorhizních hub, je nezbytné prohloubit naše porozumění faktorům, které podél výškových gradientů formují odpovědi mykorhizních hub.
Abstract v angličtině:
Abstract Mycorrhizal symbiosis is an integral component of all terrestrial ecosystems and the most widespread mutualistic association in the world. Nevertheless, our current knowledge regarding diversity patterns of mycorrhizal fungi along altitudinal gradients is considerably limited. Published studies to date suggest either a decrease in mycorrhizal fungal diversity with increasing elevation or a hump-shaped pattern, similar to the general altitudinal diversity patterns that have been observed in macroorganisms. Lower mycorrhizal fungal diversity at higher elevations in some regions may significantly impact host plants migrating upward due to global warming. Therefore, insights into the shifts in mycorrhizal fungal distribution along elevational gradients can provide better predictions of future effects of climate change on mycorrhizal fungi and host plants. In order to advance our knowledge of mycorrhizal fungal diversity, it is crucial to deepen our understanding of the factors that shape mycorrhizal fungal responses along altitudinal gradients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Schultzová 3.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Schultzová 60 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Schultzová 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petr Kohout 327 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Mašínová, Ph.D. 161 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D. 154 kB