velikost textu

Fylogenetická diverzita kultivovatelných prokaryot z hypersalinních prostředí.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fylogenetická diverzita kultivovatelných prokaryot z hypersalinních prostředí.
Název v angličtině:
Phylogenetic diversity of culturable prokaryotes from hypersaline environments.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dáša Straková
Vedoucí:
PharmDr. Petr Jílek, CSc.
Oponent:
Mgr. Klára Konečná, Ph.D.
Id práce:
212492
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Kandidát: Dáša Straková Názov diplomovej práce: Fylogenetická diverzita kultivovateľných prokaryot z hypersalinných prostredí. Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd University of Sevilla, Faculty of Pharmacy Department of Microbiology and Parasitology Študijný program: Farmácia Hypersalinné prostredia sú široko distribuované biotopy charakterizované zvýšenými koncentráciami solí, ktoré predstavujú hlavne vodné systémy a hypersalinné pôdy. Ich štúdia umožnila v posledných desaťročiach izoláciu a charakterizáciu veľkého počtu halofilných mikroorganizmov, čo sú mikroorganizmy, ktoré vyžadujú k životu a rastu vysokú koncentráciu solí. Cieľom tejto práce bolo pokračovať v počiatočnej charakterizácii halofilných archeí a baktérií, ktoré izolovala Ana Durán-Viseras v roku 2016 z niekoľkých vzoriek vody zo soľných polí z Isla Cristina a Isla Bacuta (Huelva, Španielsko) a z hypersalinnej pôdy nachádzajúcej sa v lokalite Odiel Saltmarshes (Huelva, Španielsko) a vykonať štúdiu biodiverzity týchto vzoriek. Ana Durán-Viseras začala tento projekt a ja som v ňom pokračovala počas môjho pobytu v Seville. Ako súčasť charakterizácie sme sekvenovali čiastočný 16S rRNA gén izolovaných kmeňov. Pre tie, ktoré boli potenciálne zaujímavé, sme uskutočnili fylogenetickú štúdiu kompletného 16S rRNA génu a rpoB’ génu. Na základe týchto výsledkov sme predpokladali, že by mohli predstavovať nové halofilné taxóny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Candidate: Dáša Straková Title of diploma thesis: Phylogenetic diversity of culturable prokaryotes from hypersaline environments. Charles University, Faculty of Pharmacy Department of Biological and Medical Sciences University of Sevilla, Faculty of Pharmacy Department of Microbiology and Parasitology Study program: Pharmacy Hypersaline environments are widely distributed habitats characterized by elevated concentrations of salts, mainly represented by aquatic systems and hypersaline soils. Their study has enabled the isolation and characterization of a large number of halophilic microorganisms during the last decades, which are microorganisms that require a high concentration of salts in order to be capable of life and growth. The aim of this work was to continue the initial characterization of halophilic Archaea and Bacteria, previously isolated by Ana Durán-Viseras in 2016 from several water samples from Isla Cristina and Isla Bacuta solar salterns (Huelva, Spain) and from a hypersaline soil located in Odiel Saltmarshes (Huelva, Spain), and to carry out a biodiversity study of these samples. Ana Durán-Viseras started this project and I continued with it during my stay in Sevilla. As a part of the characterization, we sequenced the partial 16S rRNA gene of the isolated strains. For those that were potentially interesting, we carried out a phylogenetic study of the complete 16S rRNA gene and of the rpoB’ gene. Based on these results, we assumed that they could represent new halophilic taxa.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dáša Straková 2.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dáša Straková 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dáša Straková 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Petr Jílek, CSc. 124 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Klára Konečná, Ph.D. 131 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Errata Mgr. Dáša Straková 143 kB